Questions and answers

Czy jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wypłacany jest ze środków budżetu gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy jest obowiązek protokolarnego przekazania placu budowy na piśmie w przypadku remontu dróg dojazdowych do pól?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy na każdego rodzica ucznia należy wystawić odrębny tytuł wykonawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła, gdy licencja na program przeznaczona jest do odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na realizację remontu dróg dojazdowych do pól wymagane jest zgłoszenie robót do starostwa powiatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy niepubliczny ośrodek wychowawczy korzystający z dotacji z budżetu państwa jest zobowiązany do stosowania PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy odsetki od cash poolingu należy wykazać w pozycji usług niematerialnych w ORD-U?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy odzyskane od najemcy opłaty eksploatacyjne generują przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ofertę, która nie zawiera żadnego podpisu, należy odrzucić jako niezgodną z przepisami nowego PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy podatnik uzyskujący przychody z najmu prywatnego mieszkania, może opodatkować je kwartalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy pracodawca może zaliczyć pracownikowi pracę w gospodarstwie rolnym u szwagra?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy projekt organizacji ruchu musi być zatwierdzony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy prowizje za kupony Groupon mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przedawnienie karalności samowoli budowlanej wynosi 1 rok jako wykroczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy przedszkole publiczne jako jednostka samorządowa powinna mieć regulamin organizacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy przy braku złożonego oświadczenia można wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy przychody z wierzytelności nabytej od podmiotu trzeciego stanowią przychód z zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy rolą organu nadzoru budowlanego jest udostępnienie decyzji wydanej przez organ architektoniczno-budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy solarny system ładowania urządzeń turystycznych wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości ma charakter transakcji pomocniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy środki otrzymane od spółki matki stanowią przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy toaleta przenośna WC - kontener sanitarny, wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy usługa szczepienia jest objęta zwolnieniem z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca należy opłacać składkę na Fundusz Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Do kiedy kontynuować wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie decyzji „covidowej”?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jaką treść powinny posiadać karty do głosowania podczas konkursu na dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakiego typu zobowiązania powinny być wykazywane w części E formularza CIT/WZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie wykształcenie powinna mieć osoba zatrudniona na stanowisku intendenta w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie wynagrodzenie przyjąć do naliczenia wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie zajęcia rewalidacyjne należy zapewnić uczniowi z afazją ruchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jakim kodem GTU gmina powinna oznaczyć sprzedaż autobusu użytkowanego w ramach dowozu dzieci do szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki wymiar urlopu uzupełniającego przysługuje nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak opodatkować przychody ze stosunku pracy uzyskiwane przez nierezydentów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja sprzedaży wierzytelności z tytułu zaległych odsetek i kosztów w banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczać przychody i koszty z kontraktów CFD?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne