Questions and answers

Czy powinna zostać wydana decyzja o zwrocie nienależnie pobranego dodatku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może uznać zaświadczenia kwalifikacyjne energetyczne za bezterminowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy pracownik niepełnosprawny w stopniu lekkim musi wykonywać taką samą normę jak osoby zdrowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy prawidłowo ustalono podstawę wymiaru zasiłku nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego chroni nauczyciela przed wypowiedzeniem umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy przy wypadku przy pracy zamiar i obowiązek przewidywania dotyczą skutków zdarzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy sekretarz gminy może pełnić funkcję inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy spółka będzie mogła zastosować obniżoną stawkę odsetek za trzydniową zwłokę z zapłatą zaliczek na podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy sprzedaż auta wykupionego z leasingu musi być ewidencjonowana przy użyciu kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy stwierdzić wygaśnięcie dotychczasowej decyzji o skierowaniu do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy to dyrektor podejmuje decyzje o tym czy nauczyciel może podjąć dodatkowe zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Czy w obecnej sytuacji doszło do skutecznego wydłużenia terminu płatności wobec poważnych faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w przypadku wygaszanego gimnazjum należy przeprowadzić konkurs na dyrektora placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wzmocnienie brzegu naturalnego zbiornika wodnego wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy w związku z literówką w świadectwie ukończenia gimnazjum należy ponownie byłemu uczniowi wydrukować świadectwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy w związku z nałożeniem kary umownej podatnik może wystawić notę obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w związku z wejściem w życie RODO należy zmienić regulamin organizacyjny sp zoz?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy za kwiecień 2018 r. przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy zasadne będzie zastosowanie art. 30 ust. 11 u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zmienić decyzję uprawniającą do zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Gdzie w deklaracji VAT-7 należy wykazać import usług od kontrahentów spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży ciast?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie obowiązki wynikające z RODO ma pracodawca, który zajmuje się obsługą ubezpieczeń grupowych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma świadczenie usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów z Chin na rzecz konsumentów z Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku zwrotu dokumentów z Urzędu Wojewódzkiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak prawidłowo utworzyć rezerwę na prawdopodobne zobowiązania z tytułu otrzymanych korekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo zorganizować pracę na podestach nożycowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jak wyliczyć według "złotówka za złotówkę" zasiłek rodzinny wraz z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kto powinien zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem, który zmienia miejsce zatrudnienia na podstawie porozumienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy uchylić prawo do świadczeń rodzinnych w przypadku umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jakim trybie można zmienić i przedłużyć umowę w z NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

W jakim wymiarze godzin należy realizować zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia z uczniem klasy III szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć urlop udzielony pracownikowi już po zmianie etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W jaki sposób obliczyć dochód strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić właściwość miejscową skierowania do DPS i który OPS będzie właściwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Z jakich przepisów wynika, że umowa zawierana w ramach rezydentury musi być umową terminową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Co powinen zrobić pracodawca, jeśli u byłego pracownika zawyżono podstawę chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy dane osobowe zawarte w nazwie spółki osobowej wpisanej do KRS podlegają ochronie wynikającej z RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Czy dopuszczalna jest różna regulacja ram czasowych niedzieli dla różnych grup pracowników tego samego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może przydzielić logopedzie godziny zastępstwa doraźnego na zajęciach z języka polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy informację o okresach nieskładkowych zamieszcza się w świadectwie pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne