Questions and answers

W jakiej wysokości wypłacić wynagrodzenie opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób dokonać klasyfikacji opłat za wyżywienie w przedszkolach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób ewidencjonować fakturę zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć podstawę zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy zaksięgować wniesienie gruntu na kapitał zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

W jaki sposób opodatkować oczyszczalnię ścieków podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć nadpłatę i w jakim okresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo księgować transakcje z kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób przeprowadzić analizę danych porównawczych w przedsiębiorstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć nadpłacony zasiłek chorobowy dla osoby, która już nie jest już pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy brak ważnych badań kontrolnych stanowi przeszkodę do udzielania pracownikowi urlopu okolicznościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy dochód z odszkodowania z KRUS ma wpływ przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy do żłobka można przyjąć na dyżur wakacyjny dzieci w wieku przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na zmianę stanowiska z referenta na specjalistę do spraw kancelaryjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy GOPS wydaje decyzję dotyczącą świadczenia wychowawczego w razie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy kwota z dotacji za wykonane prace przez wspólników stanowi przychód podatkowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy możliwe jest potrącanie nienależnie pobranego świadczenia z bieżąco wypłacanych świadczeń z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy możliwe jest przyznanie świadczenia rodzicielskiego ojcu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można umorzyć tylko odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nagrody uzależnione od transakcji dokonanych z podmiotem współpracującym można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy opłacać składki do KRUS za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy należy przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy po śmierci osoby wymagającej opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy na podstawie wyroku o zaspokajaniu potrzeb rodziny można przyznać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przysługuje pełnopłatny urlop na czas wzięcia udziału w rozprawie sądowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy na wydanie decyzji w sprawie uchwały spółki wodnej starosta ma 30 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy OPS powinien zastosować przepis art. 5 ust. 4c u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy organizacja związkowa może żądać od pracodawcy imiennej listy pracowników z wysokością potrąconych składek związkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy podatnik czynny VAT powinien składać zerowe deklaracje VAT-27, VAT-UE oraz VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pracodawcy, który zmienił nazwę firmy i adres należy się dofinansowanie za kształcenie młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy pracownikowi oddelegowanemu do pracy w Finlandii należą się dodatki za pracę w majowe święta?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy Spółka matka może w imieniu Spółki z o.o. wypłacić pracownikowi pierwsze wynagrodzenie i opłacić składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy szafa ze środkami czystości i odkurzaczem może stać w pomieszczeniu higienicznosanitarnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy wniosek o zasiłek rodzinny i świadczenie wychowawcze z dokumentami należy przekazać do wojewody?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w przypadku emerytury przyznanej z urzędu należy rozwiązywać umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy wykazać fakturę VAT zaliczkową i korektę faktury VAT w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT- 7?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne