Pytania i odpowiedzi

W jakim terminie trzeba wystawić oceny proponowane uczniom?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

W jakiej formie powinna być składana gwarancja bankowa w postępowaniach objętych „pełną elektronizacją”?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Funka Łukasz | Nieaktualne

Czy siostra ma obowiązek opłacania kosztów pobytu brata w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak należy wykazywać godziny nauczyciela, które zostały mu przydzielone w drugim trymestrze roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy przysługuje KDR, gdy pierwsze dziecko w rodzinie zmarło i następnie urodziło się dwoje dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonywać korekty odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy KDR przysługuje obojgu małżonkom?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy w działalności gospodarczej można wykorzystywać płody rolne z własnego gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy złożyć odwołanie, gdy podatnik zaprzestanie rozliczania podatku VAT metodą proporcjonalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługi informatyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy postawienie urządzenia adblue wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Kiedy dochodzi do przerwania terminu przedawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Po jakim kursie powinna zostać przeliczona wypłata zaliczki w euro na poczet podziału zysku w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jakiej wysokości można dokonać jednorazowej amortyzacji aby nie przekroczyć 3-letniego limitu pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy każde urządzenie w zakładzie pracy musi mieć wystawioną przez producenta Deklarację Zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy podlega opłacie skarbowej wydanie pozwolenia na budowę centrum sportowo-rekreacyjnego uczelni?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy dokument MRN wystarczy do zastosowania stawki 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy ratownika medycznego w SOR?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Pod jakim kodem należy zarejestrować sterylizatornię?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy lista z danymi pacjentów może być dołączona do wniosku pracownika o dodatkowe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy ruchoma organizacją czasu pracy może być stosowana w ramach równoważnego systemu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wprowadzić równoważny system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy można zaprojektować dwa budynki letniskowe w zabudowie bliźniaczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jak rozstrzygnąć wnioski o przyznanie posiłku dla dziecka w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób liczy się okres 6 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jakie koszty może ująć w PKPiR podatnik po likwidacji działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych roku 2018 szacunek kosztów za usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kara za odstąpienie od wykonania umowy w celu realizacji innej transakcji stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy różnice kursowe nie mogą być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak określić wartość początkową obiektu wybudowanego przed denominacją złotówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy jeśli miał miejsce zakup towaru z Rosji i demontaż w Hiszpanii, to wykazać WNT, czy import towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy odpowiednie wpisy w rejestrach uprawniają firmę do stosowania zwolnienia w VAT do świadczenia usług szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przy naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska można wykorzystać wyniki pomiarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy uproszczenia przewidziane w prawie bilansowym mają zastosowanie w podatku dochodowym od osób prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zakup nieruchomości gruntowej w Grecji uprawnia do jej odliczenia w ramach własnych celów mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Co jest kosztem w przypadku zbycia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w przypadku refakturowania kosztów ubezpieczenia przychód należy wykazać jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak wykazywać przychody ze świadectw pochodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszty dostawy materiałów można zaliczyć do kwoty ulgi na prace badawczo-rozwojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku zmiany profilu działalności spółki cywilnej zmieni się sposób opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy występuje obowiązek podatkowy przy sprzedaży odziedziczonego mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy zwolnienie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy spółek polskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie konsekwencje rodzi wycofanie nieruchomości ze spółki na własne cele wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przedsiębiorca może nadal podlegać w Polsce ubezpieczeniu zdrowotnemu wykonując pracę w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Od jakiej kwoty naliczyć odsetki w przypadku opóźnienia w wypłacie dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie świadczenie można uznać za świadczenie okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wszystkie usługi niematerialne podlegają ograniczeniu przy ujęciu ich w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób skorzystać ze zwolnienia od podatku w przypadku sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów należy w kwietniu 2019 r. przeprowadzać ruchy kadrowe w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dotacje z gminy dla niepublicznego przedszkola należy ująć w rocznym sprawozdaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy rada pedagogiczna zatwierdza plan działań wychowawczo-profilaktyczny na dany rok szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne