Questions and answers

New Jakie powinny być składy rodziny we wnioskach o zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

New Jak powinna brzmieć komparycja umowy zawieranej przez niepubliczny ośrodek?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

New Jak osobie zatrudnionej za zgodą kuratora oświaty należy dokonać oceny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

New Czy z funduszu świadczeń socjalnych jednostka budżetowa może zakupić ekspres do kawy dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

New W jakim miesiącu należy zrobić LT i zdjąć nieruchomość ze środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Jak wygląda procedura wyboru schronienia w formie Schroniska dla Osób Bezdomnych w innej gminie niż gmina strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

New Czy gminny dom kultury powinien ewidencjonować koszty i przychody kasowo, czy memoriałowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Anuszewska Monika | Aktualne

New Czy praca w przedszkolu na stanowisku psychologa bez przygotowania pedagogicznego jest stażem pedagogicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

New Z jakiego pensum należy liczyć godziny zajęć wspomagających?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

New W jakim paragrafie należy kwalifikować koszty dotyczące wynagrodzenia rocznego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

New Jak należy prawidłowo przeliczyć dodatek za wysługę lat nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

New Ile dni urlopu uzupełniającego należy udzielić nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

New Kiedy upłynie termin wypowiedzenia pracownika obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

New Jak zaksięgować opłatę za prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz opłatę za zmianę w tym rejestrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Czy na dziecko 2-letnie, chodzące do przedszkole niepublicznego, gmina powinna wypłacić dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

New Jak należy ująć na kontach księgowych w spółce z o.o. wyliczone hipotetyczne koszty pozyskania kapitału?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New W jakiej pozycji w zobowiązaniach należy zaprezentować zobowiązanie z tytułu zatrzymanej kaucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Na jakie konto zespołu 5 należy zaksięgować fakturę od podwykonawcy za realizację remontu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Jaką maksymalną kwotę może pobierać przedszkole publiczne od rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

New Czy osoby fizyczne mogą mieć statusu jednostek powiązanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Czy wartości niematerialne i prawne należy spisywać co 4 lata drogą spisu z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

New Czy dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci z Urzędu Skarbowego należy liczyć do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

New Czy pracownik socjalny powinien złożyć do Prokuratury informację o poświadczeniu nieprawdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

New Czy na podstawie potwierdzenia rezerwacji można rozliczyć wydatek w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Czy nauczyciel, który uległ wypadkowi w trakcie wakacji może skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

New Jakie są procedury postępowania administracyjnego po wydanej decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

New Czy zgodnie z nowym PZP możliwy jest zwrot próbek wykonawcom na ich wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

New Czy dotacje z UE są traktowane jako pomoc de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

New Kto jest beneficjentem rzeczywistym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

New Czy wartość zamówień na usługę lekarza psychiatry oraz lekarza neurologa należy ustalać łącznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

New Czy spółdzielnia socjalna uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Czy od kwoty netto na zaświadczeniu o wynagrodzeniu odejmuje się jeszcze koszty uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

New Czy osoba prawna powinna opodatkować kwoty zebrane poprzez portal zrzutka.pl, jeśli wyda je na cele statutowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Czy należy przedłużyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w oparciu o przepisy ustawy COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

New Jaką kwotę podatku pobrać od nagród wypłaconych rezydentom i nierezydentom?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Czy dyrektor szkoły zobowiązany jest wypłacić byłemu pracownikowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

New Do czego wliczamy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

New Kiedy naczelnik wydziału może podpisać umowę na przekazanie dotacji celowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

New Jak obliczać średni miesięczny koszt utrzymania w zespole placówek opiekuńczo-wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

New Jak opodatkować zbycie udziału w spółce wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne