Questions and answers

Czy przysługuje jednorazowa zapomoga na dzieci, które są pod opieką opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy RODO ma wpływ na odnotowywanie na liście obecności symbolu absencji pracownika w pracy spowodowanej chorobą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Nieaktualne

Czy uprawniony do rybactwa może odmówić wydania zezwolenia na amatorski połów ryb?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w przypadku organizowania przetargu należy uzyskać zgody wykonawców na przetwarzanie ich danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Do tworzenia jakich zespołów i komisji jest obowiązany podmiot leczniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jakie wymagania przewidują przepisy w stosunku do zbiorników na olej napędowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie zbiorniki mogą być stosowane do przechowywania oleju?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jak obliczyć odpis na ZFŚS dla emeryta - pracownika pedagogicznego w przypadku, gdy nie złożył sprawozdania PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem, któremu kończy się misja kanoniczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy wystarczające jest wypełnienie karty aktualizacji w obowiązującej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Na jakiej podstawie można uchylić decyzję przyznającą świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jakiej formie należy złożyć sprzeciw do wezwania zapłaty kary umownej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Bieńko Monika | Aktualne

W jaki sposób należy ocenić z wychowania fizycznego ucznia, który ma jedynie trzy oceny cząstkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy do pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania nie ma zastosowania wypowiedzenie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dziecko otrzymujące rentę rodzinną można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2018 r., Królikowska Joanna | Nieaktualne

Czy jest możliwa realizacja budynku gospodarczego jako samodzielnego budynku na działce budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy należy się zasiłek szkolny dla uczniów, gdy z wnioskiem występuje ich ciocia jako rodzina zastępcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy potwierdzenie pracownika o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym powinno znaleźć się w oddzielnym piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy stacja red-pomiarowa w sieci gazowniczej jest urządzeniem czy budowlą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2018 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy żona (lekarz) może wystawić zwolnienie lekarskie mężowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Ile powinna wynosić przerwa wliczana do czasu pracy kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie należy dokonać uzgodnienia budowlanego aby uzyskać pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

W jaki sposób Ukrainiec może założyć działalność gospodarczą w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Co należy rozumieć przez III zasadę łączenia źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy czip zwierzęcia, na podstawie którego można zidentyfikować posiadacza należy traktować jako dane osobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Nieaktualne

Czy dochód z tytułu przedawnienia wierzytelności należy uwzględnić w dochodzie rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dodatek funkcyjny za opiekuna stażu należy brać pod uwagę ustalając średnią za okres wakacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Czy do oddziału przedszkolnego uczniowie zostają przyjęci na podstawie wniosku rekrutacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor może upoważnić sekretarza szkoły do wglądu w akta pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy dyrektor może zatrudnić pracownika na umowę cywilno-prawną do prowadzenia dodatkowych zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły powinien zapoznać nauczyciela z pismem rodzica zawierającym uwagi dotyczące jego pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy istnieje obowiązek udokumentowania fakturą sprzedaży nieruchomości zwolnionej z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy każdą kwotę jaką spółka zainwestuje w środek trwały należy traktować jako podniesienie wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy magazynowanie olejów silnikowych podlega przepisom ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy możliwe jest prowadzenie dwóch odrębnych ewidencji księgowych dla spółki przejmującej i oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można uznać, że oświadczenie dot. odbioru dokumentacji medycznej obejmuje także odbiór recept?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy na inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z RODO dyrektor szkoły może wyznaczyć pracownika kadr?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne