Questions and answers

Jakie okresy wliczają się do stażu uprawniającego nauczyciela do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie piktogramy informują o istniejącym ryzyku resztkowym związanym z zagrożeniami termicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie są możliwości zagospodarowania ubocznego produktu z produkcji paszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy ująć w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić spółka, aby mogła przekazywać odpad o kodzie 10 01 01 osobom fizycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Jak należy konstruować analizę potrzeb w przypadku zamówień udzielanych w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Jak należy opodatkować usługę transportu kontenerów z Polski na Białoruś i ich montaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy postąpić w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, czy matce przysługuje świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak należy ująć w księgach rachunkowych premię inwestycyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaklasyfikować zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak opodatkować usługi nadzoru budowlanego świadczone na terenie Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak postąpić, gdy z winy pracownika samochód klienta ulegnie uszkodzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinna przebiegać procedura wydłużenia terminu wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć transakcję przewozu towarów z Anglii do Niemiec na zlecenie firmy z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczać rozbudowę centrali telefonicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać transakcje pomiędzy spółką cywilną a wspólnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć w 2021 r. transakcję z podmiotem brytyjskim, który ułatwił sprzedaż towaru do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT nabycie skutera wodnego z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć wypłaty po śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć zamianę wynagrodzenia na zasiłek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć zwrot wpłat na PPK dokonany w niższej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak skutecznie zwolnić pracownika pracującego zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować w PKPiR dokumenty za naprawę samochodu otrzymane w styczniu, a wystawione i dotyczące grudnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zrekompensować pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy dochodzi do przedawnienia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Kiedy działka ma dostęp do drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Kiedy farmaceuta podlega skreśleniu z listy prowadzonej przez właściwą radę aptekarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kiedy istnieje wymóg uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT, jeśli faktura zaliczkowa wpłynęła w miesiącu późniejszym niż faktura końcowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT z faktury otrzymanej w marcu, jeśli obowiązek podatkowy powstał w maju poprzedniego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy można wydać decyzję uchylającą skierowanie do DPS i decyzję o odpłatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kiedy należy rozliczyć w VAT fakturę pierwotną i korygującą, wystawione w styczniu, a otrzymane w lutym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy wystawić fakturę korygującą transakcję ze stycznia, jeżeli powód korekty nastąpił w lutym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien wyrównać dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy wykonawcy w świetle nowego PZP, zobowiązani są złożyć dokumenty na potwierdzenie równoważności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Kim jest firma, która wysyła za granicę skompletowane ze sprowadzonych podzespołów urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Komu przysługuje odprawa pośmiertna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kto jest stroną decyzji wykreślającej podmiot z Rejestru BDO z powodu śmierci przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Duczmal Maria | Aktualne

Kto powinien podpisać deklarację zgodności maszyny zbudowanej na potrzeby własne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Na jakich kontach należy ująć koszty poniesione w związku z projektem badawczo-rozwojowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jakiej podstawie winna być ustalona data oddania budynku mieszkalnego do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Od kiedy obowiązywać będzie wartość NDS dla pyłów drew na poziomie 3mg/m3?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu sklasyfikować pozostałości z produkcji talerzyków - zrzynki papieru zawierające laminat?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

W jakiej formie powinien zostać złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jakiej formie uczestnicy postępowania scaleniowego winni być obciążeni kosztami?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Z jaką datą pracownik traci status osoby niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek udzielenia schronienia sprawcy przemocy, który dostał nakaz eksmisji z mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy gmina może ustanowić służebność bez dwóch osób będących współwłaścicielami nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy kierownik budowy może opodatkować swoje przychody ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kierownik działu może mieć wgląd do danych zarejestrowanych poprzez system kontroli dostępu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne