Questions and answers

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych fakturę za media dotyczącą ubiegłych lat podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy specjalizacja z pediatrii jest specjalizacją pokrewną wobec specjalizacji w dziedzinie neonatologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć zakup i koszty eksploatacji w przypadku zakupu małego samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracownik konsultujący projekt kontenera z brygadzistą na hali produkcyjnej musi mieć na sobie odzież roboczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy nieobecność w pracy krótsza niż miesiąc wydłuża staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną refundację kosztów inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak po zmianie komandytariusza ujmować w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzenia pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć zwrot w transakcji łańcuchowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę zjazdu z drogi powiatowej, jeżeli zjazd nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jak dokonać korekty nadpłaconego wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy istnieją przepisy szczególne dotyczące sprzedaży okularów i korekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można przyznać prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy ochrona związkowa obejmuje wymiar etatu, w jakim nauczyciel jest zatrudniony w okresie ochronnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można przyznać prawo do zasiłku rodzinnego i świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jaką opłatę skarbowa należy pobrać za pozwolenie na budowę parkingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Jakie warunki muszą być spełnione, aby marszałek był właściwy do wydania opinii w trybie art. 77 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Jakie warunki muszą być spełnione, aby marszałek był właściwy do wydania opinii w trybie art. 64 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy marszałek jest właściwy do wydania jakiejkolwiek opinii w trybie art. 64 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy odpad o kodzie 01 04 12 jest odpadem obojętnym i niepalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy biuru detektywistycznemu należy udostępnić informacje o właścicielu nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy można przenieść pozwolenie wodnoprawne z gminy na zarząd dróg wojewódzkich?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy przedsiębiorstwo wod-kan ma obowiązek posiadania beczki do wody na wypadek awarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy sprzedawca odpadów musi mieć miejsce magazynowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy na działce oznaczonej Br-R IIIb można na zgłoszenie wybudować obiekty małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

W jakiej formie powinno się zawiadamiać wnoszącego podanie o przekazaniu go do organu właściwego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy do projektu rozbiórki dla istniejącej linii 220kV niezbędna jest załączenie mapy dla celów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy MPZP może zawierać zapisy odmienne od tych zawartych w prawie budowlanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy w ostatnim roku wygaszania gimnazjów nauczyciel mianowany może być przeniesiony do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaka jest data złożenia wniosków na 500+ i zasiłek rodzinny listem poleconym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy orzeczenie pierwszej grupy inwalidztwa jest podstawą do przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy śniadanie zapewnione w cenie usługi hotelowej generuje przychód po stronie zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sfinansowanie zawodnikom badań i zabiegów medycznych generuje po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jakiego etatu należy liczyć realizowane przez nauczyciela godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy dochód z tytułu wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych uwzględnić w dochodzie do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zakład budżetowy może amortyzować pojemniki na odpady wypożyczone wspólnotom mieszkaniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy utworzenie ośrodka wsparcia, pod nazwą ,,Klub seniora'' wymaga uchwały rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kto powinien ponieść koszty transportu mieszkańca do innego DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy nauczyciel na zwolnieniu lekarskim może przystąpić do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek okresowy na trzy dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Co to jest "istotna zmiana" w zezwoleniu na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodu przy zbyciu gruntu nabytego w 1993 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy należy rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem który otrzymał rentę z z tytułu niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne