Questions and answers

Czy dokumentacja związana ze szkoleniami bhp powinna być przechowywana u pracodawcy użytkownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy firma usługowo-produkcyjna powinna informować inne firmy o tym, że posiada ich dane?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy gmina może poprosić podatnika o dobrowolne ustanowienie zabezpieczenia wykonania decyzji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszty opracowania studium wykonalności mogą zwiększać wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy możliwe jest przekazanie odpadu o kodzie 19 12 12 uprawnionemu do zbierania lub odzysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu garnituru, butów czy zegarka, skoro taki wymóg wynika z kontraktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można przedłużyć termin wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej 4.04.2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy na świadectwie gimnazjum przykładamy pieczęć nieistniejącego gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej posiada kwalifikacje do nauczania plastyki i muzyki w klasach I-III?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel mianowany przebywający w stanie nieczynnym może złożyć wniosek o przejście na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy oddział przedszkolny w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym przekształcić w przedszkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy opłata licencyjna zapłacona spółce matce z Czech podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy organizacja odzysku wysyła sprawozdania łącznie do wszystkich przedsiębiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy pacjent ma prawo żądać, aby podmiot leczniczy udostępnił dokumentację medyczną innej osobie lub instytucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna przed uchwaleniem arkusza musi posiadać opinię związków zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy pracodawca w prawidłowy sposób dokonał potrącenia komorniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownicy przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może ubiegać się od pracodawcy o jakieś dodatkowe świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownikowi należy się odprawa emerytalna, a jeżeli tak to w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracownikowi należy wypłacić mu ryczałt za przejazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla nowo zatrudnionej osoby jest przychodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka powinna wyodrębnić z wynagrodzenia kwotę za przekazanie praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wniesiony środek zaskarżenia powinien być przez OPS przekazany do SKO?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wynajmujący może refakturować na najemcę koszty remontu i zakupy usług budowlanych od różnych wykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zaległa składka na ubezpieczenie zdrowotne może stanowić roszczenie wobec zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamawiający może zawrzeć w umowie klauzulę waloryzacyjną dotyczącą jedynie wynagrodzenia netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy za sobotę, kiedy dyrektorzy szkół przebywali na konferencji, należy im się dodatkowy dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy zawiadomić o wszczęciu postępowania w sprawie zasiłku stałego, gdy wniosek za zgodą ojca składa córka?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy z dniem 1 września 2018 roku można zatrudnić nauczyciela stażystę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy zmiana lokalizacji stanowiska do malowania w obrębie zakładu stanowi istotną zmianę w instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy z wnioskiem o pozwolenie na budowę muszą wystąpić wszystkie osoby figurujące w decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy z ZFŚS można sfinansować wyjazd rekolekcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy żona przedsiębiorcy może pomagać małżonkowi w prowadzeniu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć elementy systemu monitoringu przepompowni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka wysokość odprawy przysługuje nauczycielowi, któremu ograniczono wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Jaką podstawę wymiaru składek należy wykazać w systemie Płatnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe powstaną u wspólników sprzedających swoje udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel gry na fortepianie aby mógł pracować w szkole muzycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie obowiązki powoduje wystąpienie wspólników ze spółki i wstąpienie na ich miejsce nowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne