Questions and answers

Kiedy można wypłacić świadczenie urlopowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kto płaci podatek dochodowy od zysku w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kto wyłącza działkę z obwodu łowieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Od kiedy przyznać ŚR?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Od kiedy zmienić decyzję o przyznaniu pomocy w formie posiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób rozliczać VAT, jeśli kontrahent wystawia wyłącznie paragony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób uregulowane jest zatrudnianie doradców zawodowych w szkołach podstawowych od 1.09.2018 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W oparciu o jakie kryteria należy ustalać, czy zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem czy z kilkoma?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy budowa zbiornika bezodpływowego w innym miejscu wymaga zmiany pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy dopuszczalna jest zmiana formy prowadzonej działalności wybranego wykonawcy ze sp. z o.o. na spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy faktury dokumentujące koszty pośrednie można ująć w kosztach uzyskania przychodów w momencie otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy możliwe jest powołanie zespołu wspierającego inspektora ochrony danych w urzędzie miejskim (gminy)?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możliwe jest zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego budowanego przez spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy można zamieścić dane osobowe wykładowców na uczelni w ogólnodostępnych planach zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy należy korygować fakturę sprzedaży w przypadku niepełnego zwrotu kaucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy naliczać składki na podstawie wykazów za dni uczestniczenia w akcjach ratowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy należy wystawić świadectwo pracy za okres trwania umowy na czas zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy odsetki od kredytu można ująć w kosztach, jeśli grunt nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy osobę będącą na świadczeniu rehabilitacyjnym wliczamy do średniego zatrudnienia u pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy piloty z kluczem do pojazdów używanych sprowadzanych z innych krajów UE podlegają pod zapisy u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik VAT zwolniony powinien dokonać korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy RODO ma wpływ na umieszczenie tablicy informacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy rodzice mogą wykonywać swoimi aparatami zdjęcia podczas uroczystości przedszkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy statuty wszystkich sołectw gminy mogą zostać uchwalone jedną uchwałą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy urząd powinien spełnić obowiązek informacyjny wobec kontrahentów, którym wystawia faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wystąpić o stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wznowić zawieszone postępowanie i przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy w związku z wejściem w życie RODO wynajmujący biurowiec ma jakieś obowiązki w stosunku do najemców?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Naklicka Patrycja | Aktualne

Czy zabudowanie działki rolnej przez rolnika siedliskiem powoduje zmianę charakteru jej użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy zgodnie z RODO w szpitalu może być wykorzystywany monitoring wizyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Naklicka Patrycja | Aktualne

Jaką kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób należy odliczyć od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jaki dochód należy brać pod uwagę w przypadku, gdy pogotowie rodzinne przyjęło dziecko z innej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jakie czynności należy podjąć przy rozpoczęciu działalności sprowadzania i sprzedaży obuwia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie dane osobowe osoby upoważnionej do dostępu do dokumentacji medycznej powinny znaleźć się w upoważnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie obiekty należy uznać za takie które służą turystyce wodnej lub gospodarce wodnej i rybackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje nauczycielowi który od 1 lipca objął stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne