Questions and answers

Czy sprzedaż części działki nabytej ponad 6 lat temu będzie zwolniona z PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy karta wypadku jest zawsze niezbędnym dokumentem do wypłaty 100% wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać przedmiotu zawodowego "bezpieczeństwo i higiena pracy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wznowić postępowanie wszczęte w sprawie uchylenia decyzji przyznającej świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy stowarzyszenie może skorzystać z uproszczonej formy prowadzenia księgowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku refaktury usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy nauczycielowi można przyznać dodatek funkcyjny na połowę miesiąca za opiekę nad stażystą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Jakiej procedurze podlega wywóz odpadów z Polski o kodzie 20 01 01 do odzysku do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy służba bhp powinna opiniować szkolenia okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Piętka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wolno stojący zbiornik pożarowy jest obiektem infrastruktury technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Od kiedy pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje dodatkowy urlop, czas pracy, SOD?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jakie dokumenty i pozwolenia musi dostarczyć nam kontrahent, od którego chcemy kupić trakcje kolejowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości, jeśli od jego zakupu minęło 10 lat, a w 2017 r. miała miejsce nadbudowa korzysta ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy PKD wskazane jako przedmiot działalności ma znaczenie przy identyfikacji obowiązków w zakresie stosowania kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie pensum powinien mieć ustalone nauczyciel, który realizuje zajęcia praktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak obliczyć dochód do świadczenia wychowawczego na okres 2018/2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy w razie pożaru można korzystać ze zbiornika przeciwpożarowego innego zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy konserwator zabytków może zakwestionować projekt obiektu na etapie uzyskiwania pozwoleń budowlanych przez PINB?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy do wniosku dot. zwiększenia ilości wytwarzanej stłuczki szklanej należy dołączyć operat przeciwpożarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonać zajęcia wynagrodzenia osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jakim paragrafie należy ująć opłatę eksploatacyjną kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jaka jest kwota wolna od potrąceń w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć wydatki na wyburzenie budynku znajdującego się na cudzym gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usługi konserwacji obrazów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe w przypadku cesji wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy OPS zatrudniając pracownika musi zamieścić ogłoszenie o naborze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Do kiedy powinno być wypłacane świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy dokonać zmiany decyzji kierującej do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy możliwe jest przyznanie wnioskodawcy świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Które stypendium wlicza się do dochodu przy naliczaniu świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kiedy lekarze powinni indywidualnie występować do NFZ o nadanie numerów recept refundowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Paszkowski Artur | Aktualne

Czy dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury może zatrudnić radnego na podstawie umowy cywilno-prawnej jako instruktora?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jak naliczyć opłatę za zanieczyszczenia wprowadzane do wód, jeżeli wskaźnik jest poniżej granicy oznaczalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy bank zawierając umowę rachunku IKE lub IKZE musi wykonywać obowiązki wskazane w art. 20 a ustawy o usługach płatniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla usług prac rekultywacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy transakcję (zakup samochodu i dodatkowe opłaty) od niemieckiego kontrahenta wykazuje się w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak długo należy przechowywać dokumentację ze szkoleń okresowych w dziedzinie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak podatnik powinien rozliczyć przy rozliczeniu końcowym zawyżoną kwotę zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca może oddelegowanemu do Szwecji pracownikowi zwiększyć wypłatę o podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak określić prawidłową datę sprzedaży z tytułu wykonania strony internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy ująć fakturę korygującą "in minus" od kontrahenta, która „wyzerowała” zakup z poprzedniego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy w świadectwie pracy należy wyszczególnić jakie przepisy prawne dotyczą rozwiązania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jak amortyzować zakupione przedsiębiorstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy uczeń z Aspergerem może być zwolniony z nauczania drugiego języka w kl. VIII?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy zmiana dochodu spowodowana zmianą przepisów prawa stanowi podstawę do zmiany decyzji o odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak rozliczyć eksport w związku z brakiem (opóźnieniem w otrzymaniu) dokumentów celnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy okres pracy w gospodarstwie rodziców należy wliczać do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne