Questions and answers

Czy korektę sprzedaży ująć w miesiącu wystawienia korekty zaliczki, czy w miesiącu wystawienia faktury zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ująć w KPiR zakup towarów z Izraela, gdy podatnik nie posiada dokumentów celnych a jedynie fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Na jakich zasadach można zatrudnić nauczyciela który jest emerytem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Pod jakim kodem zakład powinien oddawać odpad w postaci resztek zapraw, resztek klejów i pyły?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać procedura likwidacji szkół filialnych przy szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy jeżeli monitoring zostanie określony w regulaminie pracy to również należy wprowadzić regulamin monitoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak ustalić dochód do świadczenia 500+ i becikowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy koszt naprawy jachtu uszkodzonego podczas wycieczki może być wliczony w jej koszt i pomniejszyć marżę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury za zakup tuszu do drukarki będącej własnością pracownika, który pracuje zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zamawiający może odstąpić od umowy z wykonawcą, jeśli nie płaci on podwykonawcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Na jakich zasadach należy udzielać dni wolnych radcy prawnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy umowa o pracę ulega przedłużeniu do dnia porodu i przekształca się w umowę o pracę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik powracający z urlopu rodzicielskiego nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z góry za cały rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na polskim przedsiębiorcy w przypadku oddelegowania pracownika do pracy w firmie niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie zasadnicze pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy mogę wręczyć pracownikowi niepełnosprawnemu wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy koszt pakietu medycznego w wysokości 100 zł dla żony jest przychodem pracownika podlegającym oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie wynagrodzenie należy wypłacić za październik 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak postąpić w momencie przebywania pracownika przez cały miesiąc na zwolnieniu chorobowym płatnym przez ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak traktować sprzedaż środka transportowego do Litwy bądź Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób podatnik może odliczyć VAT należny od importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydać postanowienie o sprostowaniu błędu w decyzji do świadczeń zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy świadczenie honorowe jest uwzględniane w dochodzie przy ustalaniu prawa do SZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Która gmina jest właściwa w sprawie zorganizowania pogrzebu mieszkańca DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Ile wynosi tygodniowy czas pracy pracownika w okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wniosek przekazać do Wojewody w celu ustalenia koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy gmina ma możliwość egzekwowania należności zastępczo wniesionych za pobyt mieszkańca w DPS z masy spadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można przyznać SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Od kiedy można przyznać świadczenie wychowawcze na drugie dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy umorzyć postępowanie wszczęte pierwszym wnioskiem o zasiłek rodzinny jako bezprzedmiotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy przy ustalaniu prawa do świadczeń z FA należy uwzględnić dochód wykazany w PIT 39?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób dochodzić opłat za pobyt w domu pomocy społecznej od zstępnych zmarłego mieszkańca DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można odstąpić od żądania zwrotu nienależnych świadczeń ze względu na trudną sytuację osoby zobowiązanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy na recepcie zawsze musi się znaleźć informacja dotycząca dawki oraz sposobu dawkowania produktu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2018 r., Kondrat Mariusz | Nieaktualne

Czy należy umorzyć postępowanie wszczęte pierwszym wnioskiem o świadczenie wychowawcze jako bezprzedmiotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy na skierowaniach na badania analityczne musi znaleźć się podpis i pieczątka lekarza kierującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2018 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jakie skutki może nieść za sobą przyjęcie terminu wykonania umowy innego niż wskazany w SIWZ i ogłoszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2018 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

W jakich przypadkach nie wypełnia się statystycznej karty wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy protokół powypadkowy może zawierać więcej stron niż przewiduje wzór?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2018 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Czy wniosek o zasiłek rodzinny, becikowe itp. może złożyć nieletnia matka?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kto ma prawo tworzenia listy aktywnej położnej POZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy możliwa jest zmiana umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR, zmieniająca przedmiot zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2018 r., Baranowska Agata | Aktualne

Jak powinien postąpić organ do którego wpłynęło zawiadomienie o magazynowaniu odpadów w mieszkaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

Kiedy organ nie jest zobowiązany do dokonania analizy warunków pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie elementy systemów odwodnienia wód opadowych i roztopowych zaliczają się do otwartych systemów kanalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Kto jest stroną postępowania w sprawie wydania decyzji w trybie art. 115a p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy zakres czynności pracownika można potraktować jako upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracodawca może wyznaczyć inny dzień wolny za 12 listopada 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w radzie nadzorczej podlega sumowaniu z wynagrodzeniem z umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2018 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Czy z lekarzem kierującym oddziałem mającym umowę na 5 i pół roku, można zawrzeć kolejną umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy stronie przysługuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym można przyznać zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne