Pytania i odpowiedzi

Jak należy obliczyć stawkę za 19 godzin nadliczbowych dla nauczyciela dyplomowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie możliwe jest nauczanie na podstawie programowej gimnazjum w szkołach dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy pracowników służby bhp nadal obowiązują szkolenia bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2019 r., Piętka Małgorzata | Nieaktualne

W której grupie dot. szkoleń bhp powinni być ujęci pracownicy służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy doliczyć dochód za grudzień 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Do jakich czynności wymagane są ciepłownicze uprawnienia grupy II?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy możliwe jest zlokalizowanie gabinetu fizjoterapii w budynku, gdzie znajduje się zakład kosmetyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2019 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Jak ustalić, czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek gromadzenia danych o uczniach w formie papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy należy uwzględnić dochód z gospodarstwa rolnego oraz z tytułu zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Kiedy należy wydać decyzję o przyznaniu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak należy naliczać wynagrodzenie nauczyciela za 55 minut zajęć praktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy podlega PCC wypłata dywidendy przez spółkę akcyjną holdingowi, który posiada 100% akcji tej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy zapomoga będzie korzystać ze zwolnienia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dopuszczalne jest potrącenie z ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kiedy pracownik nabędzie prawo do emerytury wcześniejszej lub pomostowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje od pierwszego dnia choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r. należy poinformować o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Który OPS jest właściwy do przyznania i wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak prowadzić dokumentację pracowniczą dla pracownika zatrudnionego ponownie u tego samego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy szkoła policealna powinna zgłosić słuchacza do ubezpieczenia zdrowowtnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy obliczając dochód rodziny odliczamy 1/3 opłaconej składki KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy po zasiłku macierzyńskim wypłacanym przez ZUS po ustaniu zatrudnienia przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie są kryteria przyjęcia bezdomności w myśl przepisów ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Z jakich przepisów wynika konieczność zatrudnienia opiekuna dzieci przy przejściu przez jezdnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wygasić decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy uchylić decyzję przyznającą zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy mąż może pójść na urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych powinna być przechowywana w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy po zakończonym pobycie w sanatorium należy skierować nauczyciela na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nienależne pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy złożyć raport ZUS RPA w przypadku wypłaty premii rocznej za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy ma miejsce utrata prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jaki ekwiwalent za urlop wypoczynkowy należy wypłacić nauczycielce zatrudnionej do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dyrektor szkoły miał prawo rozbić nauczycielowi urlop uzupełniający na kilka części?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy jest możliwość umorzenia wyłącznie odsetek bez umarzania kwoty głównej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy informować pracownika o każdorazowej zmianie w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Na jaki okres należy zawrzeć umowę z nauczycielem na zastępstwo za innego nieobecnego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wójt ma obowiązek zorganizować dowóz dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest tylko gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy miasto może określić rejon działania poradni prowadzonej przez inny organ prowadzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możliwe jest wprowadzenie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją samochodu prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje nauczycielowi, który przestaje zajmować funkcję dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy zatrudnić nauczyciela, jeśli nie będzie dla niego godzin od nowego roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w szkole można zatrudnić kierownika gospodarczego na 1/2 etatu w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak przeprowadzić postępowanie o zasiłek pielęgnacyjny dla osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Który organ jest właściwy w sprawie stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kiedy zacznie obowiązywać plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w formie zaocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można przyznać specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby przebywającej w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy matce nadal przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na córkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zasady przyznawania i odpłatności za SUO powinna regulować uchwała rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinna wyglądać procedura przeniesienia do DPS bliżej miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy można przyznać zasiłek celowy na częściowe pokrycie kosztów wykopania studni?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy skład rodziny jest taki sam dla świadczenia wychowawczego oraz świadczeń pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Komu należy wypłacić wynagrodzenie zmarłego członka rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne