Questions and answers

Czy Dom Dziecka jako placówka pomocy społecznej pokrywa koszty wynagrodzenia Prezesa ZNP, któremu podlega wychowawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy dyrektor na wniosek policji może udostępnić dane kontaktowe rodzica jednego z uczniów szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien posiadać zaświadczenie o ukończonym szkoleniu dotyczącym ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy każdy nauczyciel powinien posiadać upoważnienie do przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy ma ona prawo obecnie do urlopu wychowawczego po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy można nie ujawniać nazwisk nauczycieli w arkuszu przekazanym związkom do opiniowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można przyznać pomoc w formie składki na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy można wynosić i powielać dane zawarte w dzienniku lekcyjnym poza teren szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można zaliczyć pracownikowi prace w gospodarstwie rolnym rodziców jako domownik po ukończeniu 16 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy nakładki na widły wózka jezdniowego, podlegają pod nadzór UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy należy wyznaczyć dzień wolny za za szkolenie które odbywa się w sobotę w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy nauczycielka uprawniona do przejścia na emeryturę może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel ma prawo zapoznać się ze wszystkimi danymi zawartymi w arkuszu organizacyjnym szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy organowi prowadzącemu można przekazać imienny wykaz pracowników wraz z danymi o wysokości wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy półkolonie mogą korzystać ze stawki VAT zwolnionej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24a u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca może regulować systemy i rozkłady czasu pracy w obwieszczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może umniejszyć urlop za rok 2018 za te dni wykorzystane w 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca może ustalić odgórnie plan urlopów zgodnie z zasadą utrzymania ciągłości pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy sprzedaż lokalu będzie opodatkowana VAT 23%, czy będzie korzystać ze zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy stowarzyszenie to powinno dokonywać wpłat na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy stowarzyszenie zobowiązane jest sporządzać sprawozdanie z działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy szkoła może udostępnić zagranicznej firmie informacje na temat wykształcenia absolwenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy ujawnienie na posiedzeniu komisji konkursowej akt osobowych jednego z kandydatów stanowi naruszenie prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy w maju 2018 R. możliwe jest wypowiedzenie takiej osobie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy w zespole szkół dwóch pracowników może pełnić rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne