Questions and answers

Czy należy spełnić obowiązek informacyjny wobec uczniów składających wniosek o przyznanie stypendium?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy na odprowadzanie wód z odwodnienia terenu przy wykonaniu wykopów budowlanych wymagana jest zgoda/pozwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy na postawie art. 7 pkt 2 u.ś.r. można wydać decyzję odmowną w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy na przedstawienie gościa na antenie radiowej potrzebna jest jej pisemna zgoda wraz z klauzulą informacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Kunda Katarzyna | Aktualne

Czy organ podatkowy może opodatkować posiadaczowi samoistnemu część działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury za wynajem mieszkania i związane z tym koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy powinien zostać dokonany odpis aktualizujący na należność, która zostanie skierowana do sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy po wygaśnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy te dane usunąć?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może zawrzeć umowę z pracownikiem na stanowisku sprzątaczki na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy premie uznaniowe należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego i wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy sądy powinny dokonywać oceny skutków dla ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Naklicka Patrycja | Aktualne

Czy spółdzielnia mieszkaniowa powinna mieć inspektora ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Kunda Katarzyna | Aktualne

Czy trzeba obowiązkowo wysyłać potwierdzenia sald do wszystkich kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy wolno stojąca wiata może mieć inny kąt nachylenia połaci dachowej niż określono w mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy w pracowniach RTG należy stosować lampy bakteriobójcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy w rachunku zysków i strat należy wykazać należne i zapłacone zaliczki na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy w związku z wprowadzeniem przepisów RODO w placówce oświatowej może funkcjonować monitoring wizyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy zasiłek opiekuńczy w sprawie ustalenia prawa do świadczeń traktować jako dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy zgodnie z RODO właściciel firmy jednoosobowej może być inspektorem ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Do której klasy liceum powinien zostać przyjęty uczeń, który ukończył w Niemczech 11 klasę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaka działalność inwestora jest zmianą sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jaką decyzję należy wydać w przypadku, gdy inwestor prowadzi roboty budowlane bez nadzoru kierownika budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jaki akt reguluje zapewnienie jakości obrazu aparatury rentgenowskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie są zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w SP ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma rozliczenie barterowe usług reklamowych z podmiotem szwedzkim?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie uprawnienia są wymagane do obsługi stacjonarnych ładowarek do samochodów elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie wymagania musi spełnić szpital, aby prowadzić szkolenia specjalizacyjne lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Jaki jest prawidłowy sposób transportowania odpadów medycznych powstałych w domu pacjenta do podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Jaki przepis stanowi podstawę do pozyskania od pacjenta danych osobowych przez placówkę medyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku zgłoszenia projektu kanalizacji sanitarnej o średnicy większej niż 400?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Jak należy ująć w ewidencji księgowej otrzymanie dotacji z gminy z przeznaczeniem na program hipoterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak należy w bilansie pokazać niewypłacone przez wspólników a wcześniej zadeklarowane wkłady umowne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować wartość naliczonych zobowiązań wobec budżetu oraz zleceniobiorców z lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczyć prowadzenie spraw w Polsce dla niemieckich klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozumieć zapisy w klauzuli informacyjnej dla pacjentów o wykonywaniu praw związanych z ochroną danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Jak traktować udostępnienie dokumentacji medycznej na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kiedy pracodawca może żądać zwrotu kosztów szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kto jest Administratorem danych osobowych pracowników szkoły w przypadku podpisania umowy z ubezpieczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za usunięcie barszczu Sosnowskiego w pasie drogi granicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Które umowy w sprawie zamówienia publicznego należy zmienić dostosowując do przepisów RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Strzeżyński Łukasz | Aktualne

Od kiedy naliczyć odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy następuje zmiana wymiaru zatrudnienia nauczycielki powracającej z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakiej formie należy prowadzić księgowość w spółce z o.o. spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób należy prawidłowo obliczyć kwotę zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne