Questions and answers

Czy wydając decyzję można przyznać zasiłek jak i odmówić dodatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zamieszczanie w e-mailach wysyłanych przez urząd klauzuli poufności jest uzasadnione z punktu widzenia RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zapomogę losową wykazuje się w PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zmiana statutu Ośrodka Pomocy Społecznej wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi samorządowemu, który został przeniesiony do innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaką podstawę należy przyjąć do prawidłowego rozliczenia składki za m-c marzec 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jaki urlop będzie miała opiekunka osób starszych w 2018 r., która pracuje od 12 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak opłacać składki za stypendystę, który otrzymuje dwa stypendia - z urzędu miasta i klubu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić czas pracy w systemie równoważnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kto jest organem właściwym do wydania decyzji w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Na jakich zasadach dyrektor szkoły feryjnej może w okresie ferii szkolnych zobowiązać nauczyciela do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy do bonów za posiłki profilaktyczne stosowane są limity zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy gmina powinna zapewnić miejsce w przedszkolach tym dzieciom, których rodzice nie zgłosili w naborze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy jest możliwość potrącania zadłużenia z bieżąco wypłacanych świadczeń z FA, które powstało w innym ośrodku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy komplementariusz - spółka z o.o. może wystawić dla spółki komandytowej fakturę za zarządzanie tą spółką?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy lekarz może odmówić porady głuchoniememu pacjentowi, który odmawia wymiany informacji na piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który wykorzystał okres zasiłkowy i pobiera rentę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy można wykorzystać ponownie ostemplowany projekt budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy można zwiększyć limit godzin nadliczbowych tylko w jednym dziale pracowniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie w sprawie zmiany decyzji dotyczącej odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy na osobę z orzeczeniem o niezdolności ZUS oraz ustalonym prawem do emerytury można uzyskać dofinansowanie z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy naruszenie praw autorskich jest dla organu powodem do wszczynania postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy nauczycielowi, który przeszedł na świadczenie kompensacyjne, należy wypłacić świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy osoba zajmująca się ochroną danych osobowych musi podlegać bezpośrednio pod pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy podmiot gospodarczy może być inspektorem ochrony danych w rozumieniu przepisów RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy pracownik powinien być objęty funduszem socjalnym w szkole jako emeryt?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy przyznać becikowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy rodzicowi zamieszkującemu w Polsce przysługuje 300+ na dzieci, które z matką zamieszkują na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy sfinansowanie przelotu prezesowi oraz jego małżonce generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy sprzedaż wyprodukowanych instrumentów za granicę wymaga zgłoszenia do VAT i VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy szczepionka przeciw tężcowi wykonywana poekspozycyjnie powinna być dostępna bezpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy świadczenie polegające na podaniu środków kontrastowych pielęgniarka może wykonać bez nadzoru lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy wnioskodawcy przyznać zasiłek stały jako osobie samotnie gospodarującej czy osobie w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy w przypadku odmowy udzielenia zapomogi z ZFŚS dyrektor udziela pisemnego wyjaśnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy w szkołach niepublicznych przy zatrudnianiu nauczycieli na umowie o pracę obowiązują przepisy Karty Nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy zakwalifikować wypadek jako zbiorowy jeśli poszkodowanymi są pracownicy różnych firm?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy za taką pracę pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych czy tylko samo wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy za wypracowane w czasie awarii nadgodziny można udzielić pracownikowi dnia wolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy zgłoszenie robót budowlanych jest aktualne po 9 latach i czy organ może przenieść je na inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Jaką datę należy wprowadzić do dziennika elektronicznego jako datę opuszczenia szkoły dla maturzystów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą przekazanie darowizny na rzecz udziałowca, który jest domem zakonnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne