Questions and answers

Kiedy ująć korektę (odwrotne obciążenie), jeśli przyczyną korekty była nieprawidłowa kalkulacja wartości prac?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy radcy prawnemu należy się wynagrodzenie za występowanie przed sądem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie za pracę nadliczbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaką opłatę skarbową należy pobrać za pozwolenie na budowę dojazdu pożarowego w lesie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Jak powinien postąpić zleceniodawca, jeśli zleceniobiorca nie otrzyma świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenia na nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Z jakich składników należy wypłacić wynagrodzenie pracownicy powracającej z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaka powinna być odległość silosu na zboże o pojemności 100 ton od granicy lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jaka stawka podatku VAT powinna być zastosowana do sprzedaży działki wraz z rozpoczętą budową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy można dokonać zmiany do zgłoszenia budynku rekreacji indywidualnej w trakcie jego budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy od 1 lipca 2015 r. spółka będzie miała prawo odliczyć 50% VAT z faktury wystawionej za paliwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak prawidłowo refakturować na unijnego kontrahenta koszty transportu zakupionego przez niego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dochód w postaci wynagrodzenia za praktykę dziecka powinien być uznany za dochód dziecka czy rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy zmiana składu rodziny wpływa na wysokość zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Zgodnie z jakim przepisem organ administracji architektoniczno-budowlanej ma przeprowadzić czynności kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Kiedy dochodzi do odprowadzania ścieków przemysłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Kiedy powstający poferment należy traktować jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy spółka powinna rozpoznać WNT, jeśli towar nie trafia bezpośrednio do spółki (jest przeładowywany)?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie skutki ma jednorazowa sprzedaż na targach przez sklep internetowy (bez kasy fiskalnej, ale z terminalem)?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Na podstawie jakich dokumentów dyrektor szkoły przyjmuje ucznia powracającego do kraju z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jakie konsekwencje może wyciągnąć dyrektor szkoły wobec nauczyciela, który nie przyszedł na zaplanowane szkolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Co należy rozumieć przez pojęcie „oryginał oświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego”?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jak powinny być rozliczone usługi budowlane świadczone przez niemiecką spółkę w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, gdy wykonawca złożył nieaktualne zaświadczenie z US?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Jak wyliczyć podatek i składkę zdrowotną dla obywatela Czech zatrudnionego w Polsce i w Czechach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co oznacza zachowanie formy pisemnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po 18.10.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jakiej wysokości odprawa emerytalna przysługuje nauczycielce, która ponad 8 lat przebywała na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można udostępnić zleceniobiorców do dozoru obiektu innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakich podmiotów dotyczy obowiązek uzyskania wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy osoba niebędąca nauczycielem nabywa prawo do na nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy ceny jednostkowe, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym wykonawcy podlegają uzupełnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Funka Łukasz | Nieaktualne

Czy jest możliwość zwolnienia z obowiązku fiskalizacji sprzedaży wysyłkowej za pomocą pośrednika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób rozwiązać stosunek pracy ze skarbnikiem gminy w związku z wyborem na stanowisko wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób może odbywać się przetwarzanie odpadów poprzez wypełnienie wyrobiska odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy zakwalifikować plastikowe opakowanie po substancji niebezpiecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy wypłacić jubileusz za 30 lat pracy, pomimo faktu, że przebywa na emeryturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy z nauczycielem mianowanym, który ubiega się o świadczenie rehabilitacyjne można rozwiązać stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne