Questions and answers

Pod jaką datą prawidłowo powinno być wprowadzone w księgi rachunkowe podniesienie wartości budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł prowadzić zajęcia rewalidacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy klienci doradcy podatkowego muszą mu składać oświadczenia o tym, że są osobami na eksponowanych stanowiskach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczać przejęcie spółek na podstawie art. 516 KSH?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy świadczenie na rzecz wspólnika, gminy, może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługę cięcia materiałów ściernych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przysługują świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy pracodawca może wezwać pracownika, żeby przyjechał do siedziby firmy, aby się rozliczył z powierzonego majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługę składania znaków drogowych i ich sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć import stali oraz jej odsprzedaż w Polsce bądź do innego państwa UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy system parkingowy podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy budynku o kilku lokalach mieszkaniowych można zlokalizować szamba w ilości równej ilości lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy płatności za faktury fundacji dokonane przez fundatora, należy potraktować jako pożyczki i odprowadzić od nich PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nieruchomości wpisane do zabytków należy ująć na koncie 016?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Od kiedy należy naliczać odsetki dotyczące opłaty za pobyt w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Jaką obecnie należy wydać decyzję w sprawie zwrotu świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kto powinien zagwarantować pacjentowi leki zlecone przez lekarza innego oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2018 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Kiedy wójt gminy ma prawo do wyrównania wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dyrektor SPZPOZ może podjąć działalność doradczą w zakresie akredytacji w innych jednostkach samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Od kiedy zmienić odpłatność za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy organ właściwy wierzyciela powinien zawiadomić SO i podać adres pobytu dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od jakiego miesiąca należy zmienić odpłatność za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jakie są różnice pomiędzy umową dzierżawy a umową najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jakie normy musi spełniać pocięty papier, aby mógł być produktem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pomoc na zagospodarowanie po opuszczeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej wlicza się do dochodu strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy matka jako doradca tymczasowy córki ma prawo do złożenia w jej imieniu wniosku o zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczycielka po ukończeniu 60 lat, która posiada prawo do emerytury może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinien postąpić zamawiający w przypadku, gdy wykonawca dwukrotnie wpłacił wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Co zrobić, gdy ta sama sytuacja prawna podlega regulacji dwóch lub kilku różnych norm prawnych, które są ze sobą sprzeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

W jakim terminie należy powiadomić rodziców uczniów o likwidacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy geodeta w związku ze zleconym mu zadaniem ma prawo żądać od starosty wypisu z rejestru gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy urlop uzupełniający powinien trwać również w okresie ferii szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy dopuszczalne jest wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy i jaki przepis reguluje prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy na poczcie nie spoczywał obowiązek zweryfikowania czy zasadnym było wypłacanie przekazu pocztowego osobom trzecim?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy matka może nadal pobierać zasiłek pielęgnacyjny na dziecko, które skończyło 18 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy dokumenty przedłożone przez stronę są wystarczające, aby przyznać świadczenie wychowawcze dla obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy psycholog, która przedstawiła legitymację weterana nabywa prawo do dodatkowych 5 dni urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Co w przypadku, kiedy inwestor przed dokonaniem odstępstwa nie wystąpił z wnioskiem o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy pracownik o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uzyska prawo do urlopu dodatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy organ prowadzący może zobowiązać dyrektora aby ten zmniejszył zatrudnienie w placówce wśród nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy umowy z lekarzami podlegają kontroli NFZ u świadczeniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

W której części akt osobowych przechowywane będą skierowania na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy do obsługi wciągarek i wciągników wymagane jest posiadanie kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

W jaki sposób ma wypełniać kartę ewidencji odpadów odpadów sprzedawca odpadów, który chce być ich posiadaczem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Jak należy wyksięgować umorzone przez udziałowca zobowiązania z tytułu pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy pracodawca wszczyna postępowanie ws. przyznania odszkodowania przysługującego wskutek choroby zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Od jakiej daty przyznać świadczenie w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2017/2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy można w umowie określić wymiar czasu pracy poprzez wskazanie liczby godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy można wypełniać arkusze spisowe przed rozpoczęciem spisu z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać nauczyciel do prowadzenia przedmiotu Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty po zmianie statusu w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne