Questions and answers

Czy wydanie skierowania lub wyników to czynności podlegające rejestrowaniu w wykazie udostępnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie koordynatora stażu podyplomowego w spółce cywilnej może być wliczone w przychód firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaką stawkę w podatku od nieruchomości należy zastosować do dziennego domu opieki medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak długo firma szkoleniowa ma prawo przechowywać certyfikaty dotyczące odbycia szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie przepisy regulują ręczne przepychanie samolotów i samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy magazynować benzynę i olej hydrauliczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę, na której są podane dane dwa różne numery NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję łańcuchową importową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy dołączyć ekspertyzę budynku do projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Kto jest odpowiedzialny za ochronę danych osobowych w przypadku firm pośredniczących w organizowaniu noclegów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Na co powinien zwrócić uwagę pracodawca ustalając pracownikowi zadaniowy czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jaki sposób gmina może odtworzyć decyzję, której oryginał zaginął, aby włączyć ją do akt sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne

W jaki sposób interpretować zmiany umowy zgodnie z Prawem zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

W którym momencie pracodawca staje się administratorem danych osobowych zawartych w CV?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy gmina powinna przyznać zasiłek pielęgnacyjny na podstawie nowego wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy istnieje podstawa prawna liczby przyznawanych nauczycielom dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy koszt wstępnych badań okresowych pracowników może być pokrywany z dotacji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy możliwa jest egzekucja komornicza dofinansowania do wypoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy należność jest uregulowana z dniem wpływu środków na rachunek bankowy komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy uznać zasiłek okresowy za świadczenie nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy nauczyciela należy wysłać na wstępne badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel może odmówić dyrektorowi pełnienia funkcji wychowawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy obowiązek skierowania do DPS spoczywa na gminie, w której osoba jest zameldowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy oddziały edukacyjno-terapeutyczne prowadzone w szkole podstawowej mogą łączyć uczniów w różnym wieku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy pracownik służby bhp musi zawierać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przyznać świadczenie wychowawcze oraz świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przyznany stronie zasiłek macierzyński po zakończeniu urlopu wychowawczego stanowi dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy spedytorzy mogą pracować w niedzielę lub święto?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy stypendium socjalne będzie dochodem utraconym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy świadczenia z FA wypłacone po śmierci dłużnika należy uznać za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia powinno mieć formę decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy urlop dodatkowy pracownika socjalnego może być zaliczony jako urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy wyliczając podstawę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej powinien być wliczony dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy wypłacone świadczenie jest świadczeniem nienależnym, którego zwrotu OPS może dochodzić na drodze cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy związki zawodowe mają wpływ na zatrudnienie księgowej do obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje nauczycielce z 19-letnim stażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy prawidłowo wyliczyć urlop pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy rozliczyć czas pracy pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy w rocznym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak powinna wyglądać procedura powierzenia funkcji dyrektora nauczycielce w przedszkolu niesamorządowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić dochód rodziny do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2017/2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Która gmina jest właściwa do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Która gmina jest właściwa do wypłaty wynagrodzenia kuratorowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Który OPS jest właściwy do ustalenia nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie pielęgnacyjne, gdy strona otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakich przypadkach pracownika po ukończeniu 18 lat można uznać za młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakich sytuacjach dyrektor szkoły może nadać stopień nauczyciela kontraktowego w chwili jego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić świadczenie urlopowe dla nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakim terminie należy wypłacić nagrodę jubileuszową nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć wysokość odprawy dla nauczyciela zwalnianego z powodu braku godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Co należy zrobić, jeśli nie ma możliwości wskazania punktu kotwiczenia na maszynie, na którą musi wejść pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne