Questions and answers

Czy CIT zapłacony w Belgii ma wpływ na wysokość PIT komandytariuszy w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim terminie Organ II Instancji powinien rozpatrzyć odwołanie spółki od decyzji Organu I instancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy credit note za prowizję partnerską od kontrahenta z Unii należy ująć w deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczać usługi związane z obsługą dokumentów pojazdu i opłatą aukcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dochód z tytułu stażu jest dochodem uzyskanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć sprzedaż gruntu i nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy udzielić urlopu pracownikowi, któremu ograniczany jest etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

W jakim czasie przedawniają się roszczenia z tytułu pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis wykorzystanej z ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy koszty związane z podziałem spółki akcyjnej stanowią koszt uzyskania przychodu spółki dzielonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy jednostka budżetowa może w dniu 24 grudnia udzielić wszystkim pracownikom urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Gdzie złożyć informację PIT-11, gdy pracownicy oświadczają że przebywają w Polsce powyżej 180 dni w roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak obliczyć kwotę zajęcia komorniczego niealimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy określić w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony wymiar?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy prawidłowe jest wyliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby pobierającej zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można przyznać dofinansowanie do wypoczynku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kto zatwierdza ostatni protokół zarządu powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy dzierżawca, który podpisał umowę na 99 lat, może dokonać zgłoszenia usunięcia drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy są zwolnienia z opłat za udzielenie zgody wodnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy firma budowlana wykonująca usługę rozbiórkową jest wytwórcą odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy organ może udostępnić wniosek o pozwolenie na budowę jako informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy przeterminowana żywność przekazana do schroniska jest paszą zgodnie z rozporządzeniem 183/2005?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien wręczyć wypowiedzenie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jakie informacje publiczne należy udostępniać poprzez portal ePUAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakiej formie powinna być sporządzona lista obecności nauczycieli na posiedzeniu rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jakim terminie osoba awansowana z pracownika produkcyjnego na brygadzistę powinna przejść szkolenie okresowe BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy koszty mieszkania wynajmowanego dla prezesa spółki podlegają oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy należy się opłata za wydanie KDR w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy można utracić dochód, który osoba pobrała jeszcze w miesiącu, w którym złożyła wniosek o przyznanie pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jakiej wysokości przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od kiedy uchylić świadczenie wychowawcze, gdy dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy ze środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli można dofinansować studia podyplomowe dyrektora szkoły

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie Kanadyjczyka podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy roszczenie o wypłatę brakującej części nagrody ulega przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób kierownik działu może poinformować swoich pracowników o wysokości przyznanych nagród?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy trener mentalny może być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo potrącić pracownikowi od miesiąca 12.2018 r. zajęcie alimentacyjne oraz niealimentacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy dotację z Programu "Czyste Powietrze" należy wliczać do dochodu w myśl ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy pośrednik finansowy ma obowiązek uzyskać zgody klientów na przetwarzanie danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Line Lawyer | Aktualne

Jakie zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy uczeń IV klasy technikum może w styczniu przejść do liceum dla dorosłych w trybie zaocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne