Questions and answers

Czy można przeprowadzić wybory do rady szkoły w formie zdalnej bez konieczności zmian w statucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można wykonać decyzję pozwolenia na budowę w części, a następnie wygasić resztę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy można znieść współwłasność, jeżeli jeden ze współwłaściciel nie wyraża na to zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy należy ponowić przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego w sprawie odpłatności dzieci za pobyt ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w DPS na podstawie art. 61 ust. 2d u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy na podstawie karty pobytu z zezwoleniem na pobyt czasowy można przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy obywatelce Ukrainy należy przyznać świadczenie rodzicielskie od dnia urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy ocena bieżąca może być ustalona na podstawie plusów i minusów wystawianych przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy organ ma pobrać odroczoną opłatę za brakujące drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy Ośrodek Pomocy Społecznej musi zapewnić wszystkie rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy pełnomocnictwo do podpisania oferty wykonawca składa wraz z ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pielęgniarka zatrudniona na kontrakcie może sama sobie wystawić skierowanie na badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Czy planowana inwestycja kwalifikuje się jako § 3 ust. 2 pkt 2 r.p.z.o.ś. w związku z § 3 ust. 1 pkt 30 r.p.z.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy podatnik może wpłacić w grudniu ryczałt za cały rok najmu prywatnego mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnikowi podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna, gdy jest płatnikiem podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pożyczka między braćmi jest zwolniona z PCC w przypadku gdy jeden z nich jest pracodawcą drugiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy pożyczka udzielona przez prokurenta (wspólnika) spółce z o.o. podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pracodawca może wymagać od pracownika żeby pokrył część środków za szkolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik, który nie jest ojcem dziecka może skorzystać z urlopu ojcowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy regulacje dotyczące naliczania dotacji określają limit przyjęć do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy spółka cywilna ma obowiązek przesłania sprawozdania finansowego do KAS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy sprzedaż oleju odpadowego a także złomu stalowego, aluminiowego i akumulatorowego należy oznaczać kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu powinna być oznaczana kodem GTU_10?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy Straż Pożarna może obciążyć kosztami Wody Polskie jako właściciela wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy szkoła powinna złożyć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok kalendarzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy urząd może dokonać rejestracji podatnika VAT z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy właściciel legalnie wybudowanego pomostu pływającego ma prawo zagrodzić wejście na ten pomost?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy wójt po zakończeniu kadencji będzie mógł wrócić na stanowisko kierownika USC pomimo braku wykształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wprowadzenie nieruchomości do spółki cywilnej małżonków skutkuje obowiązkiem zapłaty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w przypadku kontraktu menedżerskiego jest potrzeba prowadzenia ewidencji godzin pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wykonawca w odwołaniu może zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Bieńko Monika | Aktualne