Questions and answers

W jaki sposób opodatkować przychody związane z hodowlą ryb?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można umorzyć kwotę części nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić dochód Strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak poprawnie przeliczyć uzyskanie dochodu z tytułu świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak obliczyć dochód do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Który z pracowników socjalnych powinien monitorować środowisko rodziny z założoną niebieską kartę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kto powinien podpisać wniosek o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy dochód z tytułu uzyskiwania zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego uznać za utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy uchylić decyzję w sprawie zasiłku rodzinnego na podstawie art. 145 k.p.a. i orzec o istocie sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Kiedy wykonawca ma prawo skorzystać z procedury samooczyszczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Przez ile miesięcy miesięcy należy podzielić dochód z renty zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jakie uprawnienia ma pracodawca w przypadku sporu dotyczącego obowiązku ubezpieczeń społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakiemu ustawodawstwu podlega osoba wykonująca pracę w państwie członkowskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy zastępca dyrektora instytucji kultury może być dodatkowo zatrudniony na podstawie umowy pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględniać w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy samorząd powiatowy ma prawo prosić ustnie o dane osobowe pracowników administracji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy inspektorem ochrony danych osobowych w szkole może być nauczyciel pełniący tą funkcję społecznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy spółka ma prawo do zwrotu akcyzy od samochodów osobowych, które sprzedaje do UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługi holowania aut?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jakie PKD jest odpowiednie dla usług sprzedaży map do echosond zapisanych na karcie pamięci?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak wyliczyć urlop dla nauczyciela zatrudnionego w związku z realizacją projektu unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy jest zobowiązany do realizacji godzin do dyspozycji dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Jaka powinna być data przyznania dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Czy nauczyciel akademicki musi uzyskać zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w innej szkole wyższej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakich zasadach można zatrudnić studentkę z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy do dochodu rodziny doliczyć dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy córka może pobierać specjalny zasiłek opiekuńczy, gdy pobiera zasiłek macierzyński z KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy w związku z pełnieniem funkcji IOD należy zawrzeć dodatkową umowę lub zwiększyć zakres obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy osoba lub rodzina objęta asystenturą ma prawo do sporządzania kopii dokumentacji asystenta i wglądu do niej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownikowi, który przeszedł na emeryturę należy się nagroda dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w związku z pobieraniem ŚP gmina musi opłacać składki do KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób na podstawie ustawy o pomocy społecznej należy wyliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak, z uwagi na rakotwórczość, klasyfikować pyły z drewna sosnowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy należy zawrzeć kolejną umowę o pracę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy matka może otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne na jedno dziecko, a ojciec na drugie dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy kwoty ryczałtów stanowią podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Które przepisy należy stosować przy pomiarach obejmujących pyły drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy dyrektor dokonując oceny pracy ma prawo żądać od nauczyciela dokonania pisemnie samooceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownika po urlopie bezpłatnym należy skierować na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy można wydać decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy w jednym magazynie mogą być składowane produkty pneumatyczne oraz bakterie do rozkładu ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy obywatel Ukrainy może zostać zatrudniony bez ubiegania się o zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy konieczne jest ustalenie sposobu komunikacji z pracownikiem, który sam zostaje w biurze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze i rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy wykazany dochód potraktować jako dochód z działalności czy jako dochód nieopodatkowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy karty podarunkowe podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy sekretarka może zostać zatrudniona na zastępstwo za inspektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ustalić skład rodziny wnioskodawczyni do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy należy skorygować ZUS RCA w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy kierownik nabywa prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie wymagania muszą spełniać pomieszczenia do zabiegów krioterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy pracodawca musi bezwzględnie dążyć do uzyskania na hali temperatury przynajmniej 14 stopni Celsjusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy prowadząc zajęcia nauki języka obcego można skorzystać z obniżonych składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy uznanie zdarzenia za wypadek zależy od tego, czy zaraz po nim pracownik był na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne