Questions and answers

W jaki sposób powinna odbywać się zapłata cła w związku z uproszczonym importem towaru do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania importu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak w przypadku zawarcia umowy cesji skutkującej zmianą przyszłego nabywcy udokumentować zwrot zapłaconego zadatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo ująć w PKPiR tzw. jawny, cichy lub odwrotny faktoring?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakiego współczynnika należy użyć przy podwyższaniu płacy asystentki stomatologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jakie składki należy opłacać w związku z kontraktem menedżerskim zawartym z przedsiębiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczać dochody komandytariuszy i komplementariuszy spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Od kiedy pracownicy delegowani do Polski mają obowiązek odprowadzać w Polsce zaliczki na PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy moment powstania obowiązku podatkowego w VAT należny utożsamiać z momentem odbioru towaru przez nabywcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać godziny zajęć wspomagających, zrealizowanych przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak liczyć koszty i ulgę dla pracownika zatrudnionego na jednym etacie, ale na dwóch stanowiskach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dyrektor szkoły musi ponownie powoływać wicedyrektora, który posiada ważne i wiążące powołanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien przyjąć sprawozdanie i projekt oceny dorobku zawodowego po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych sprawcy szkody w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

W jakim rozliczeniu należy dokonać zmniejszenia kwoty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wynagrodzenie z tytułu powołania na stanowisko prokurenta objęte jest składkami ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy renciście przysługują świadczenia z funduszu socjalnego, jeśli w czasie pobierania renty zmienił pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaki organ powinien wydać zgodę na zwiększenie etatów w centrum usług wspólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od którego momentu można korzystać z ulgi strefowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć fakturę za kompleksową usługę przeglądu gaśnic?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy obciążenie pracownika kosztami egzaminu stanowi czynność opodatkowaną podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Od kiedy uchylić decyzję zasiłku okresowego ze względu na oczekiwanie na orzeczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jaki kod nadać odpadom, na których stosowane były testy rozpuszczalnikowych produktów malarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Która z gmin powinna dokonać wszczęcia postępowania egzekucyjnego zmierzającego do egzekucji obowiązku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy fakturę wydrukowaną bez jednej kolumny należny wydrukować ponownie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy firma, która sprzedaje gry i zabawki przez internet powinna ewidencjonować transakcje za pomocą kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy umowa o pracę na okres próbny może zostać przedłużona?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Co w przypadku gdy są przekroczenia wskaźników zanieczyszczeń, ale są spełnione min. procenty redukcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić moment powstania obowiązku podatkowego dla eksportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi niepedagogicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy szkolenie wstępne może polegać na puszczeniu pracownikom filmów instruktażowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak należy obliczyć czas trwania stażu nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT w przypadku prowadzenia akcji crowdfundingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto odpowiada za złożenie sprawozdania finansowego, jeżeli spółka nie ma wybranego nowego zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakiej dacie należy przyjąć do magazynu towary w przypadku zakupu na terenie kraju, WNT i importu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaką stawką należy opodatkować przychody z odsprzedaży licencji na oprogramowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

W którym roku należy ująć fakturę korygującą przychód z roku poprzedniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaewidencjonować refakturę z tytułu poniesionych kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy sfinansować zakup rzeźby o wartości powyżej 15.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak dyrektor powinien prawidłowo poinformować nauczyciela o negatywnej ocenie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można wypłacać premię w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy jest możliwość zastosowania odrębnej amortyzacji środka trwałego według stawek podatkowych i bilansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczać koszty bezpośrednie dotyczące okresu sprzed objęcia spółki komandytowej CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy spółka musi opłacić PCC od nabycia wierzytelności w drodze cesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne