Pytania i odpowiedzi

Jaką stawkę VAT zastosować do świadczenia usług wynajmu limuzyny i wynajmu limuzyny z kierowcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy firma wprowadzająca ulotki w koszulkach foliowych jest wprowadzającym produkty w opakowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak należy opodatkować prywatny dom pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy jednostka finansów publicznych może odliczać 75% kosztów poniesionych wydatków na samochód osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakie wypowiedzenie należy zastosować wobec nauczycielki, które będą pracowały od września na innym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy podjąć uchwałę rady powiatu stwierdzającą zakończenie działalności gimnazjum specjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jest obowiązek poboru podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka C mogła skorzystać w 2018 r. z 15% i w 2019 r. z 9% stawki CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka dokumentacja po zlikwidowanym gimnazjum powinna być przekazana do organu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze rodzinne można rozłożyć na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy liczyć łączny czas trwania umów na czas określony pracownika obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel może w ramach kary za złe zachowanie nie zabrać niektórych uczniów na wycieczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jaki sposób obliczyć okres zatrudnienia wymagany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W jakim terminie należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Co jest podstawą opodatkowania do wyliczenia limitu 200.000 zł w przypadku wynajmu mieszkań i garażu ?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jakim paragrafie ująć wydatki na przeglądy budynku oraz konserwację klimatyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy podatnik, który wybrał zwolnienie z VAT od marca – musi złożyć plik JPK jeszcze za marzec?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy uczniowi pełnoletniemu, który zrezygnował z technikum, można wydać kopię arkusza ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaki dokument powinien przestawić obcokrajowiec, aby mógł zapisać dziecko do publicznego przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wicedyrektor przedszkola może być członkiem komisji rekrutacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy możliwe jest użytkowanie wózków jezdniowych z silnikiem spalinowym przy stanowiskach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usług obejmujących utrzymanie w sprawności stacji uzdatniania w budynku mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka będzie podstawa prawna regulaminu rekrutacji dla kandydatów do liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak ustalić wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy utracić dochody z praw autorskich do ŚR i ŚW?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do stażu pracy okres zatrudnienia jako uczennicy - pracownika młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy skonstruować pismo dotyczące wypłaty zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na ile tygodni kształcenia należy zaplanować arkusz organizacyjny w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kiedy nauczyciel może wystąpić z prośbą o wyrównanie dodatku stażowego wraz z odsetkami ustawowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zasadne jest, że dyrektor szkoły nie dał podwyżki wszystkim pracownikom administracji i obsługi w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie są zasady postępowania z wodorotlenkiem sodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy przeniesienie sekretarza sądowego na inne stanowisko pozbawia go statusu pracownika mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinno się zastosować przy oddzielnej fakturze za koszt dostawy towaru (WNT) dla kontrahenta unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie elementy będą brane pod uwagę przy ustalaniu na lata 2020-2025 indywidualnego wskaźnika zadłużenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy w okresie oddelegowania do pełnienia funkcji związkowej nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w specjalnej organizacji nauki można było uwzględnić odpis na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Ile lat należy przechowywać dokumentację pracowniczą w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy grill murowany w restauracji wymaga zgłoszenia z uwagi na emisję?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

W jaki sposób przeprowadzić procedurę odwołania wicedyrektora szkoły publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w 2019 r. podatnik ma obowiązek zgłoszenia spisu natury Naczelnikowi Urzędu Skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Na czym polega odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne