Questions and answers

W jaki sposób ująć w kosztach ulepszenie komputera, który nie stanowi środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu z tytułu świadczenia usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach wydatki ponoszone w związku z rozliczaniem projektu unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach wydatki związane z zakupem usług programistycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy instalacja gazowa wchodzi w skład instalacji sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy można nie wypłacać ryczałtu noclegowego jeżeli pracownik oświadczy, że nie ponosił kosztów noclegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można używać przy refakturowaniu tego samego konta do przychodów co do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy obowiązek wydania pracownikom napojów profilaktycznych jest uzależniony od pory wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy pielęgniarka może pobierać z palca dziecka krew włośniczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2018 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy podmiot leczniczy jest zobowiązany udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentowi, który nie opuszcza placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy prawidłowe jest zatrudnienie lekarza pracującego na kontrakcie jako kierownika oddziału w oparciu o umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2018 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Czy profilaktyczne badania lekarskie pracowników mogą obejmować tylko badania ogólne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy w przypadku marnotrawienia środków, świadczenie rodzicielskie można przekazać w formie rzeczowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za sierpień powinno zostać zaksięgowane w sierpniu, czy lipcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zysk lub stratę fundacja może prezentować w pozycji "Fundusz statutowy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaką metodą należy inwentaryzować łącze szerokopasmowe - światłowód?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jakich kontach należy zaksięgować rozwiązanie rezerwy związanej z podpisaniem w sądzie ugody?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Co należy rozumieć przez pojęcie "udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dochód z lipca należy potraktować jako dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dochód z renty zagranicznej uwzględnia się przy świadczeniu wychowawczym i zasiłku rodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy informacja o alkoholu we krwi pracownika ma istotne znaczenie dla przebiegu postępowania powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy jeden ze spadkobierców może samodzielnie oddać mieszkanie, wchodzące w skład majątku spadkowego w najem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy malowanie natryskowe farbami w komorach malarskich to jest to samo co lakierowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy można pobierać od świadczeniobiorcy opłatę na podstawie obowiązującej uchwały rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy nadal należy prowadzić postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego z ramienia OWD?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pomiary promieniowania dotyczą stanowiska pracy czy również miejsc, w których może przebywać pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy przepisy zakazują zatrudniania lekarza w trakcie specjalizacji na umowie zlecenia i kontrakcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Czy spółki prawa handlowego podlegają przepisom RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy system nawadniający należy uznać za środek trwały, do którego dostęp jest utrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy umowę o pracę zawartą w dniu 30.12.2016 r. należy potraktować jako dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy uzyskanie renty rodzinnej z zagranicy jest uzyskaniem dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w świetle RODO dopuszczalne jest kopiowanie dowodów osobistych mieszkańców domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wystąpić do SKO o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zasiłek pielęgnacyjny na osobę dorosłą podlega koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jaki będzie skład rodziny w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinien być skrócony lub wydłużony urlop wychowawczy nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kto jest administratorem niżej wskazanych zbiorów danych - wójt czy gminny ośrodek pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Które świadczenia uwzględnić przy ustalaniu dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jakim wymiarze należy się nauczycielce po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy dochody z pracy uzyskane dla firmy z siedzibą w Norwegii są opodatkowane w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej może być kwestionowane jako koszt niepodatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy drogi, parking, chodniki oraz oświetlenie należy inwentaryzować metodą spisu z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy dyrektor szkoły publicznej może zatrudnić wychowawcę świetlicy na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy gmina może zaliczyć nadpłatę w podatku od nieruchomości na poczet przyszłych zobowiązań podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy inwentaryzację w jednostce budżetowej mogą wykonywać pracownicy działu księgowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy kontrahenci otrzymujący korekty faktur mogą kwestionować zastosowaną stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy miesięczny koszt raty za router może być wliczony w koszty podatkowe firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można prosić pracownika o pisemne wyjaśnienie przyczyn nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne