Questions and answers

Czy świadczenie z Programu Dobry Start należy się na dziecko uczące się poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy umowa o pracę na czas zastępstwa może określać inny wymiar zatrudnienia, niż pracownika zastępowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy właściciel pensjonatu może sprzedawać poszczególne lokale jako apartamenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy wymagana jest karta charakterystyki dla roztworów wytwarzanych na potrzeby produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zakupione dodatkowo elementy do maszyn wziętych w leasing powinny zwiększyć ich wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne do niewłaściwego organy jest skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Gdzie powinien odprowadzać składki przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Ile wynosi termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jaką fakturą należy udokumentować dostawę towarów w przypadku transakcji łańcuchowej eksportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie koszty nalicza się u menedżerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki kod odpadu obowiązuje dla odpadu typu pasy gumowe z taśm produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaki kurs należy zastosować podczas przeliczania wartości środka trwałego przy rozpoczęciu okresu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak jest definicja elektrowni wiatrowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Jak należy klasyfikować zanieczyszczoną krwią rurkę przez podmiot sprawdzający reklamację ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy oznaczyć organ w decyzjach administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach wykupione urządzenie z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy ustalić wartość początkową leasingowanego środka trwałego dla celów bilansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak należy wyliczyć wynagrodzenie pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak należy zaksięgować samochód ciężarowy będący w leasingu finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak obciążyć firmę za szkodę na rzecz spółki i kiedy wykazać usługi budowlane w deklaracjach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo sklasyfikować leasing urządzenia wraz z serwisem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracowników, który został skrócony do 7 godzin z uwagi na upały?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozumieć staż pracy w służbie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak ująć w bilansie zwrot samochodu leasingowego do firmy leasingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak wykazać nadpłatę powstałą w wyniku uregulowania zobowiązania w wyższej wysokości niż należna?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak zaksięgować dodatkowe wyposażenie do leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować leasing maszyny, tak aby wprowadzić maszynę na środek trwały i ją amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować raty za składki na ubezpieczenie samochodu, jeżeli finansującym składki jest leasingodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować samochód wykupiony z leasingu nie w pełni zamortyzowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Gawron Jacek | Aktualne

Jak zaksięgować wydłużenie okresu umowy leasingu i zwiększenie zobowiązania wobec finansującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

Kto powinien sprawować zarząd nad obiektem i majątkiem wygaszanego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto wypłaca wynagrodzenie pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu wypadku w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Od jakiej wartości początkowej powinniśmy amortyzować przedmiot leasingu po zmianie z operacyjnego na finansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jakim sprawozdaniu należy wykazać zapłatę za fakturę proforma?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować w spółce zakup ryb od wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

W którym miesiącu rozliczyć WNT, gdy towar dotrze w lipcu (faktura zaliczkowa) oraz w sierpniu (faktura końcowa)?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy byłemu pracownikowi należy wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy jeżeli pracownik narażony jest na oddziaływanie kilku rodzajów pyłów, to stosuje się normę najsurowszą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy Policja ma prawo do uzyskania od sp zoz informacji o stanie zdrowia pacjentów przyjętych na SOR?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy rodzice ucznia cudzoziemca powinni dostarczyć do szkoły świadectwo przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy specjaliści szkolni mogą tworzyć oceny efektywności udzielanej uczniom pomocy elektronicznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy uczeń wyjeżdżający do Włoch na kształcenie sportowe może kontynuować indywidualny tok nauki w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy w trakcie postępowania układowego upomnienie należy wysłać do dłużnika czy syndyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2018 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jaki katalog zabiegów fizjoterapeutycznych obecnie obowiązuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Jak wygląda doradztwo zawodowe w szkole podstawowej, gdzie jest realizowane jako konkretny przedmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W którym przypadku nauczyciel powinien przedłożyć zaświadczenie o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy budynki należy inwentaryzować metodą spisu z natury, a ogrodzenie metodą weryfikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy były podstawy prawne do wstrzymywania wypłaty świadczeń rodzinnych na wniosek strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy deweloper powinien oszacować i dokonać odpisu aktualizującego wartość produkcji w toku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy i kiedy wartość pożyczki wraz z należnymi odsetkami można odpisać jako nieściągalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne