Questions and answers

Czy pracodawca użytkownik jest zobowiązany do przekazania ewidencji czasu pracy do agencji pracy tymczasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownik musi wykorzystać jednorazowo 14 dni urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy przedmiot "podstawy przedsiębiorczości" musi być zrealizowany w pierwszej klasie liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy przemieszczenie towarów, które w trakcie wysyłki jest poddawane dodatkowej obróbce stanowi WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przepisy określają minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy skarbnik gminy ma prawo dostępu do danych osobowych gromadzonych w OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy szkoła musi zapewnić licealistom nauczyciela do etyki i wychowania do życia w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy środki na rachunku bankowym VAT należy wykazać w pozycji środków pieniężnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy urlop uzupełniający może zostać udzielony nauczycielce w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wartość wypłaconego zadośćuczynienia/odszkodowania może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w inwentaryzacji końcowej można ująć koszty budowy (robociznę podwykonawcy) jako produkcję w toku, które są ujęte w kolumnie 13?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy w odpowiedzi na wniosek pracodawca musi poinformować pracownicę o dopuszczeniu do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wolno zawrzeć umowę na zastępstwo, w sytuacji gdy pracownik nadal jest obecny w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy wspólnikowi należy wystawić PIT-11 lub PIT-8C, jeśli spółka zrzekła się roszczenia wobec wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy wszystkie opłaty leasingowe można zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wypłacone odszkodowanie możemy potraktować jako KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy zaliczka na poczet dyżuru może wliczać się do minimalnego wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zmiany rozkładu (harmonogramu) czasu pracy pracodawca musi konsultować ze związkami zawodowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy z tym pracownikiem można zawrzeć umowę o pracę na czas określony od 1.09.2018 r. do 19.04.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zużyty olej silnikowy można sprzedawać i jakich obowiązków podatkowych należy dopełnić w tym celu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż nasion marchwi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do budowy drogi na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak firma powinna ująć otrzymany nieodpłatnie towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie prawa do nieruchomości ma użyczający po podpisaniu umowy użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Słomka Kinga | Aktualne

Jakie przyjąć kryteria prawidłowego przypisywania kosztów do podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jakie są skutki wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak potraktować koszty związane z pracownikami, którzy uczestniczą w wyjeździe jako opieka grupy klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinien rozliczać swoje usługi w Polsce lekarz, który świadczy usługi także dla klinik w innych krajach UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak w przypadku darowizny powinna przebiegać amortyzacja w świetle nowych przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zaewidencjonować częściową refundację wydatku na zakup masztu flagowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Kiedy obniżki cen z tytułu wykonania określonej czynności mają znaczenie dla VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie usług (zakup poprzez kod aktywacyjny)?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy powstaje przychód ze sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto powinien wystawić świadectwo pracy wicedyrektor, jeżeli dyrektor przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Po jakim kursie przeliczać waluty w przypadku przelewu środków z rachunku walutowego na złotówkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć odszkodowanie i wydatki na naprawdę pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób ustala się wartość początkową środka trwałego nabytego za symboliczną odpłatnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Za jaki czas należy wypłacić nauczycielom, w placówce feryjnej, średnią wakacyjną z nadgodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Co powinna zawierać decyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy dodatek stażowy przysługuje nauczycielce z każdej placówki, w której jest zatrudniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy zlecenia w sp zoz z pielęgniarką koordynującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy dyrektor może nie wyrazić zgody na korzystanie przez nauczyciela z kolejnego urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zwiększyć liczbę uczniów w jednej z klas pierwszych do 26?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne