Questions and answers

Jak naliczyć podstawę nagrody jubileuszowej jeżeli nauczyciel od 1 września ma obniżone pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak określić wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi zatrudnionemu na 3 miesięczny okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak opodatkować dochody spółki z o.o., która posiada udziały w spółce położonej na terenie Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinni rozliczać się małżonkowie mieszkający w Polsce, którzy uzyskują dochody ze spółki amerykańskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo należy dokonać księgowania darowizny jaką są słodycze dla wychowanków?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak stosować przepisy przejściowe dotyczące odsetek od pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak wygląda procedura powołania wicedyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak zweryfikować prawo do 500+ na pierwsze dziecko i przeliczyć dochód rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Kiedy następuje zatwierdzenie projektu budowlanego i doręczenie go inwestorowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Kto powinien przeprowadzać instruktaż oraz oceniać wiedzę przyszłych operatorów wózków widłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Które rodzaje, grupy lub podgrupy odpadów należy uznać za palne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Od kiedy należy wypłacić wyższe wynagrodzenie nauczycielowi który uzupełnił wykształcenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jakich przypadkach można zatrudnić nauczyciela wspomagającego oraz przewidzieć zajęcia rewalidacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy ujawnić w ewidencji gruntów i budynków oraz na mapie zasadniczej budynek w przebudowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Prochera Witold | Aktualne

W jaki sposób następuje potwierdzenie odzysku i recyklingu w przypadku przekazania odpadów przez stacje demontażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób wypełniać pkt 8.8 protokołu kontroli obowiązkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Wasilewski Filip | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach wydatki związane z rebrandingiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jakich miesięcy roku szkolnego należy obliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co zrobić w sytuacji, gdy deklarację VAT-UE złożono na nieobowiązującym wzorze deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy cudzoziemce można przyznać w oparciu o dokument "pobytowy" świadczenie dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy dokumentację księgową można przechowywać w innym kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy do wiaty mają zastosowanie przepisy dotyczące odległości od lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy emeryt musi dodatkowo opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu posiadania udziałów z spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy istnieje instytucja przywrócenia terminu zgłoszenia do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czyj dochód stanowią kary porządkowe nakładane przez Straż Miejską?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy kandydat na kierowcę musi przejść badania medycyny pracy oraz szkolenie BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy lekarzowi który odszedł na emeryturę należy podwyższyć wynagrodzenie z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych wymagają dokonania zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy możliwe jest zastosowanie wyłącznie kryterium ceny w postępowaniu na usługę koszenia i usuwania drzew i krzewów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy można skorzystać z ulgi za złe długi, korygując VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można uznać, że PGW WP są następcą prawnym porozumienia zawartego między RDOŚ a RZGW?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy można wypisać pacjenta z oddziału przed otrzymaniem wyników badań i postawieniem diagnozy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy należy uzgodnić z pracownikiem w jakiej kolejności i za co można dokonać potrącenia z jego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy na terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową możliwe jest uzyskanie pozwolenia na wykonywanie usług pralniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej może wymagać uzgodnienia pod względem bhp projektu warsztatu samochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy organ może żądać od inwestora uzgodnienia drzew do wycinki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy osoba, której wygasła karta pobytu jest uprawniona do otrzymywania świadczeń z pomocy społęcznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy pielęgniarka która podaje środki kontrastowe pod nadzorem lekarza ma prawo do dodatku szkodliwego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy podejście do budynku z niewielkim spadkiem, zaprojektowane zamiast schodów, jest elementem budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy pojęcie posiadacz gospodarstwa rolnego jest tożsame z pojęciem użytkownik gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy pomnik może być zlokalizowany na granicy dwóch działek, jeśli inwestorem obu tych działek jest gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy pracownik może cofnąć oświadczenie o zamiarze powrotu z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownikowi magazynu musimy wystawiać polecenie wyjazdu jeśli przewozi towar z magazynu do sklepu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik socjalny, który nie wykorzystał dodatkowego urlopu, może z niego zrezygnować?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy przeprowadzenie kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub ze Straży Pożarnej wymaga podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Czy przy pracy na wysokości do 4 m dopuszczalne jest stosowanie samej linki bezpieczeństwa bez amortyzatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy realizując roboty budowlane na zgłoszenie możliwy jest długi przestój?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy są ograniczenia w możliwości przedłużania umów przez NFZ ze świadczeniodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne