Questions and answers

New Czy gmina może odmówić bezpłatnego transportu do szkoły specjalnej wybranej przez rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

New Czy nauczyciel ma obowiązek zakładać aparat słuchowy dziecku na zajęciach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

New Czy nauczycielowi przebywającemu w stanie nieczynnym można powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

New Czy Pit-2 można przechowywać w aktach osobowych w części B ze względu na przepisy RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2021 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

New Kto sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją podstawy programowej kształcenia w zawodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

New Za jaki okres powinny zostać uwzględnione godziny ponadwymiarowe w podstawie wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

New Co oznacza kryterium wielodzietność rodziny kandydata w procesie rekrutacji do liceum ogólnokształcącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

New Czy członkowie rodziny pracowników mogą korzystać ze świadczeń socjalnych nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Czy firma budowlana musi utwardzić teren, aby magazynować ziemię?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

New Czy inwestor może wykonać remont fundamentów poprzez ich wzmocnienie zastrzykami z betonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

New Czy istnieje obowiązek uzupełnienia kodów ZUS u osób, które są od dawna zgłoszone do ubezpieczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

New Czy jest możliwe dokonanie odbioru budynku mieszkalnego bez wykonanego przyłącza energetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

New Czy kwota wypłacona samowolnie przez pracownika może być bez jego zgody potrącona z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Czy możliwe jest uzyskanie zezwolenia na zbieranie / przetwarzanie odpadów z polisą ubezpieczeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

New Czy można odcieki z mycia wózków odprowadzać do kanalizacji deszczowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

New Czy nauczyciel może przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli nie będzie już w stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

New Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo jest uprawniony do świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

New Czy odpady odebrane wraz z pojemnikami możemy ewidencjonować jako odpady odebrane z gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

New Czy podręczniki szkolne znajdujące się na stanie biblioteki podlegają inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

New Czy pośrednik w obrocie nieruchomościami powinien przedstawić pełnomocnictwo od właściciela nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

New Czy powinniśmy wycenić tylko silnik do likwidacji czy całą niezamortyzowaną wartość agregatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Czy sekretarz gminy może być jednocześnie zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne