Questions and answers

Czy zatrzymana kaucja powinna zostać opodatkować podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy za wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze rewitalizacji urząd powinien pobierać opłatę skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy zużyte wyroby metalowe które nie są urządzeniami elektrycznymi mogą być przekazane na złom?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Ile powinna wynosić opłata za sporządzenie duplikatu książeczki zdrowia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jaka stawka VAT powinna być zastosowana do usług dzierżawy budynków inwentarskich, inwentarza żywego i ruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinna zastosować firma sprzedająca elementy grobowca wraz z montażem na rzecz innej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak często powinno się wykonywać badania jeżeli ostatni pomiar wykazał natężenie hałasu 89 decybeli?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak formalnie powinien być uregulowany wywóz ścieków do zlewni poprzez wóz asenizacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Jakie dokumenty należy złożyć w celu przyznania zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie klauzule powinny być umieszczone na stronie internetowej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie konsekwencje ma zakup przez podatnika towarów, jeśli nie posiada on dokumentów celnych w związku z ich zakupem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel prowadzący w szkole podstawowej zajęcia rewalidacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Jakie normy związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów dotyczą kobiet?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak interpretować zapis ustawy Prawo wodne "pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo"?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jaki organ powinien prowadzić postępowanie w sprawy osunięcia mas ziemi na skarpie w terenie zalewowym rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Jak jest różnica między zamierzonym a szczególnym korzystaniem z wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jak należny rozumieć pojecie dziecko w kontekście ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak należy przygotować wzór zgody rodzica na udzielenie dziecku w przedszkolu pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "pracownik delegowany"?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak należy wystawić fakturę korygującą, jeśli sprzedawca zaniżył kwotę należną wykazaną w fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy zakwalifikować nadpłaty z tytułu kwot wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak obliczyć, czy nauczycielce zatrudnionej w kilku szkołach należy się dodatek wiejski?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak powinien być naliczony dodatek za trudne i uciążliwe warunki za godziny ponadwymiarowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać monitorowanie miejsc magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować kwotę dofinansowania odliczonego podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo przyznać zasiłek pielęgnacyjny zgodnie z nowym rozporządzeniem z 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT montaż linii produkcyjnych przez zagranicznego kontrahenta w zakładzie w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalić obowiązujące standardy emisyjne dla kotłów zainstalowanych w ciepłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak wykazać wynagrodzenia do ZUS które zostały wypłacone w miesiącu następnym po terminie wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie można uznać, że podatnik otrzymał fakturę wystawioną zgodnie z procedurą VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy obowiązują nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7(18)?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jakiej pozycji bilansu należy wykazać kapitał akcyjny i wkłady komplementariuszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

W jakim zakresie RODO dotyczy szkoły niepublicznej na prawach szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć karę umowną z tytułu niewykonanych prac budowlanych (z powodu rezygnacji klienta)?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób zgodnie z prawem rozliczyć koszt planowanej budowy osłony śmietnikowej, jeżeli nie ma jednomyślności wśród przyszłych użytkowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Z jakiego pensum należy zapłacić nauczycielce za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy do dochodu o przyznanie stypendium szkolnego należy wliczyć dochód z dzierżawy gospodarstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie wychowawczym należy wypłacać dodatek wiejski podczas trwania tego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy o formie zatrudnienia nauczyciela na stanowisku nauczyciela wspomagającego decyduje stopień awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy okres szkolenia wojskowego wlicza się do nagrody jubileuszowej i wysługi lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pomoc nauczyciela ma prawo uczestnictwa w radach pedagogicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownik socjalny OPS ma obowiązek przeprowadzania wywiadów środowiskowych na zlecenie Ośrodków z innych gmin?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy przysługuje świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wydać decyzję odmowną w sprawie prawa do świadczenia wychowawczego i rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy żądać od wnioskodawcy zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaką podać podstawę prawną na rozwiązaniu umowy o pracę księdza, któremu cofnięto misję kanoniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jaką podstawę prawną należy przywołać przy opracowywaniu regulaminu wymiany młodzieży szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy prawidłowo ustalić dodatek za staż pracy w szkole, jeśli nauczycielka pracuje w czterech szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy przydzielić urlop nauczycielce zatrudnionej także jako kierownik szkolenia praktycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy uzupełnić dokumentację dotyczącą trzech uczniów, którzy zostali przeniesieni do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne