Questions and answers

Czy w składzie rodziny uwzględnić dziecko w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 61a § 1 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wykonywanie działalności w zakresie prowadzenia kursów językowych korzysta ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zaległe alimenty należy odliczyć od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy ZUS mógł odmówić wypłaty jednorazowego odszkodowania z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Gdzie podlega opodatkowaniu emerytura z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka powinna być podstawa prawna żądania udostępnienia danych adresowych spadkobierców kierowanego do sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Jaka powinna być szerokość poręczy wieńczącej balustradę dla zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinny zostać przyjęte od ucznia zmieniającego szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł być zatrudniony na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł być zatrudniony na stanowisku pedagoga w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba aby mogła być zatrudniona w szkole podstawowej specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie szczepionki są gwarantowane dzieciom urodzonym przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie wymagania należy spełnić, aby założyć hodowlę kameleonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi niepedagogicznemu, zatrudnionemu w okresie od kwietnia do października?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy określić w świadectwie pracy wymiar urlopu nauczyciela, który przebywał na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy rozliczyć sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy sformułować wzór umowy o pracę z nauczycielem stażystą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy zaksięgować notę obciążającą dotyczącą wynagrodzenia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż samochodu osobowego wykupionego przez z leasingu przez spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak powinna być wystawiona faktura zbiorcza dla kontrahenta zagranicznego lub polskiego w obcej walucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo sporządzić analizę danych porównawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyznaczyć datę pierwszego wydatku w informacji VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać transakcje barterowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozumieć nowe brzmienie przepisu art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić stopę procentowa na ubezpieczenie wypadkowe od 01.04.2017 - 31.03.2018 r. ?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kto może wykonać w firmie pomiary dozymetryczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jakim terminie przedawnia się roszczenie wystawcy (banku) o zapłatę prowizji za wystawienie gwarancji bankowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Obzejta Łukasz | Aktualne

W jaki sposób dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych pracownika, którego zatrudnienie zakwestionował ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć wynagrodzenie pracownika delegowanego do pracy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W jaki sposób powinien być rozliczony zakup pakietów medycznych dla właścicieli firmy i ich rodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób ustalić czy senegalski przedsiębiorca jest zagraniczną spółką kontrolowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć kwotę dofinansowania młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Za jakie miesiące należy wyliczać średnią z nadgodzin nauczyciela szkoły feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Co to jest tor postojowy i droga postojowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy czynność przeniesienia części nieruchomości na rzecz urzędu miasta podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dochody uzyskane od European Centre for Disease Prevention and Control są wolne od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych za pomocą narządzi chmurowych Google i iCloud?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zorganizować zakończenie roku szkolnego w innym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy instytucja kultury dokonując sprzedaży kamery, komputera stacjonarnego i mebli stanie się podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszty związane ze zmianą umowy spółki można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy można podać dwa powody rozwiązania stosunku pracy w świadectwie pracy pracownika obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można przydzielić asystenta rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można wybudować budynek magazynowy na terenie określonym w mpzp jako PR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy należy się zasiłek stały z GOPS i w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony w niepełnym etacie powinien być corocznie informowany o zmianie etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy od września 2018 r. przedszkole może zawierać umowy zlecenia na prowadzenie zajęć z języka obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy organ prowadzący ma obowiązek zatrudnić księdza zgodnie ze skierowaniem biskupa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności uprawnia do zastosowania podwyższonego kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy płatnik składek, będąc już żoną pracownika, może go przerejestrować na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien odprowadzić składkę na FEP od umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne