Questions and answers

Jak długo zgodnie z RODO można przechowywać dane w skrzynkach e-mail pracowników administratora danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jakie zdarzenie jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak należy przygotować się na składanie sprawozdań w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak należy sprzedać grunty, które były zakupione jedne z VAT a inne bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak należy zaksięgować budowę parkingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinna być rozliczona faktura korygująca in minus?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczać wydatki związane z oczyszczeniem poletek osadowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w kosztach drobne wyposażenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Komu należy przesłać kopię decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na budowę obwodnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

O jakiego rodzaju dokumentach jest mowa w rozdziale 3 u.o.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć wystawioną fakturę korygującą nabywcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co jest przejazdem, a co dojazdem w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy darowiznę uwzględnia się przy ustalaniu dochodu zgodnie z art. 8 ust. 12 pkt 2 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy koparka przeładowcza chwytakowa odlega dozorowi technicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy należy się fundusz alimentacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy wznowić postępowanie w sprawie przyznania świadczenia na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy OWW powinien zwrócić powstałą nadpłatę organowi egzekucyjnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podwyżki dotyczą lekarzy specjalistów, którzy także inne rodzaje świadczeń realizują u tego samego świadczeniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy pracodawca może wysłać przekazem pocztowym wynagrodzenie dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien przedłuźyć umowę na czas określony do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy przekazać sprawę do wojewody celem ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przepisy określają jaki typ wózka jest przeznaczony do transportu konkretnych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przepisy określają sposób ustalenia, które pyły drewna kwalifikują się do drewna twardego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

czy świadczenie "Dobry start" należy liczyć do dochodu osoby ubiegającej się o pomoc społeczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wypłata wynagrodzenia przedsiębiorcy korzystającemu z ulgi na strat wymaga naliczenia składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy zgłoszenie się po świadczenie zdrowotne wymaga ustalenia tożsamości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jakie stawki wynagrodzenia stosować w przypadku młodocianej pracownicy w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwał nauczycielce po zakończeniu urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak obliczyć wymiar urlopu dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak ustalić urlop w przypadku równoległego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Na jakich zasadach zgłaszać do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcę zatrudnionego na umowę o pracę w innej firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie naliczyć odpłatność za DPS, jeżeli strona zmarła, a brak jest decyzji o skierowaniu do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dane o wynagrodzeniu lekarzy mieszczą się w jakimś wyłączeniu udostępniania informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy dni wolne, o których mowa w art. 188 Kodeksu pracy, przysługują pracownikowi, gdy drugi rodzic nie pracuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dochód z tytułu zasiłku macierzyńskiego osiągnięty przez stronę w roku bazowym stanowi dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy do świadczenia wychowawczego uwzględnić dochód uzyskany z tytułu renty rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dotacja na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole może być przeznaczona nie tylko na sprzęt?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy hospicjum jest instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy hospicjum od pacjenta lub jego rodziny może żądać oświadczenia o czasowości pobytu w tej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy istnieje możliwość lokalizowania boiska na działce przeznaczonej pod zabudowę zagrodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy kierownik jednostki, o której mowa w art. 64 u.o.r jest zobowiązany złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii może być uznany za instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można przyjąć zgłoszenie na budowę kładki dla pieszych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy należy doliczać dochód z gospodarstwa rolnego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy weryfikować dochody obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy planowane kolumbaria w granicach istniejącego, czynnego cmentarza wymaga uzyskania decyzji lokalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy podmiot leczniczy może zobowiązać pielęgniarkę ze średnim wykształceniem do dyżuru pod telefonem w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy recepta może posiadać większe wymiary niż minimalne, określone w przepisach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy składki KRUS z tytułu posiadanego gospodarstwo rolnego podlegają odliczeniu od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy świerzb to choroba, której wystąpienie lub podejrzenie w szpitalu podlega zgłoszeniu podmiotom zewnętrznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy to, że pracownik kuleje wyklucza zewnętrzną przyczynę urazu palca stopy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy ustalenie spadkobierców zmarłej strony postępowania należy do obowiązków organu wydającego pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy uwzględnić dochód uzyskany z tytułu renty rolniczej do ZR i 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy uwzględnić dochód wymieniony w katalogu, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne