Questions and answers

Czy szpital otrzymuje kopię czy oryginał decyzji przyznającej klientowi ubezpieczenie zdrowotne na 90 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy ta sama osoba może występować przy wykonywaniu usług dla tego samego podmiotu jednocześnie jako firma i jako pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy udział w konferencji przedsiębiorstw branżowych można uznać za zamówienie publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy unieważnić całe postępowanie, jeśli jedna z części jest obarczona niemożliwą do usunięcia wadą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy usługi dziennej opieki nad osobami starszymi korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy uzyskanie pożyczki oraz wypłata odsetek na rzecz wspólników podlega ujęciu w dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wiata wykorzystywana na cele rolnicze może być traktowana jako budowla rolnicza?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy w internacie szkoły ponadgimnazjalnej może być umieszczony uczeń szkoły podstawowej na wniosek jego rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych nauka w klasie I może rozpocząć się od semestru zimowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy wniosek został złożony w terminie i przysługuje świadczenie "Za życiem" osobie, które przysposobiła dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy z odbiorcami odpadów muszę mieć podpisane umowy, czy wystarczy, że są oni zarejestrowani w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaka stawka obowiązuje za grunt pod pomostami rekreacyjnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jaką stawką należy opodatkować sprzedaż lokalu w części mieszkalnej o powierzchni ok. 50 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie informacje z zakresu RODO powinny znaleźć się na stronie internetowej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie koszty uzyskania przychodów należy zastosować do umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł pracować jako nauczyciel wspomagający?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jakie PKWiU i jaka stawka ryczałtu są właściwe dla usługi montażu reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy przeliczyć kwotę alimentów na polską walutę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinien zachować się podatnik zwolniony, który już 6 miesięcy wcześniej zaczął wykonywać usługi doradcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT budowę elektrowni wykonaną przez dwóch podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT obciążenie dostawcy kosztem usług własnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję sprzedaży gruntu w przypadku podziału majątku małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak stosować przepisy o ustalaniu czynszu do mieszkań TBS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Kiedy należy uwzględnić fakturę korygującą zmniejszająca podstawę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową w przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy pracownik niepełnosprawny nabywa prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jakiej wysokości ustalić nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W którym momencie można dokonać odpisu aktualizującego wartość należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Co może być przedmiotem umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy arbiter może być zatrudniony w oparciu o umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy błędem jest klasyfikowanie zużytych tonerów z drukarek pod kodem 16 02 16?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy do dodatku za wieloletnią pracę powinniśmy wliczyć 9-miesięczny staż finansowany z Powiatowego Urzędu Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dopłaty do kapitału podlegają ujęciu w CIT/TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dotacja z UE, przeznaczona na dofinansowanie prac rozwojowych, podlega ujęciu w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy finansowanie kosztów dokształcania przez osobę niepełnosprawną stanowi pomoc publiczną de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy instalacja elektrowni spalającej biogaz składowiskowy to instalacja energetyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy konieczne jest zawarcie osobnej umowy z np. MPWiK na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ich kanalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy koszty materiałów i części związanych ze świadczoną usługą muszą być ujęte w treści faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy można wydać zezwolenie na przegradzanie wód płynących sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi na okres 27 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy można zatrudnić w szkole na podstawie stosunku cywilno-prawnego nauczyciela do realizacji projektu unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy można zwolnić z treningów dziecko uczęszczające do klasy sportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy na fakturze od szewca musi być wyszczególniona każda usługa, czy wystarczy ogólny opis?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy nagrodę jubileuszową należy wypłacić z obu stosunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy naliczać koszty uzyskania przychodów i ulgę w przypadku dwóch umów o pracę między tymi samymi stronami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy spełnić obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych, których dane pozyskuje Państwowa Inspekcja Sanitarna w związku z prowadzonymi postępowaniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Czy na remont przepustu na rowie melioracyjnym lub cieku potrzebne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne