Questions and answers

Jak należy rozwiązać umowę z nauczycielką po urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy wypowiedzieć prawo do ekwiwalentu za deputat węglowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak należy wyznaczyć termin zakończenia urlopu wychowawczego nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy zmienić kilka zapisów uchwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak osoba fizyczna może przekazać zespół szkół do prowadzenia powiatowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak potraktować nieobecność pracownika w poniedziałek, po tym jak w piątek oddał krew?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak urlop rodzicielski wpływa na ilość należnych części w ramach urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy nauczycielowi przysługuje odprawa w związku z przejściem na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika w trybie dyscyplinarnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Na jakich zasadach związki zawodowe ponoszą odpowiedzialność za nadzór społeczny nad Kasą Zapomogowo-Pożyczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Od kiedy nauczycielka po zmianie miejsca pracy może kontynuować staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Od kiedy zasadne jest przyznanie matce prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na córkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od którego miesiąca ustalić odpłatność za pobyt w schronisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Po jakim czasie nauczyciel powinien zostać zatrudniony na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje nauczycielce urlop wypoczynkowy uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Co należy rozumieć przez "przyznane zwolnienia od wielkości emisji"?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Co należy zrobić w przypadku, gdy wykonawca przesłał skan oferty podpisanej ręcznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Kozłowski Bartosz | Aktualne

Czy budowa zbiornika naziemnego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy burmistrz powinien sumować powierzchnie zabudowy sąsiadujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy do przychodów ze świadczenia usług spawalniczych można stosować stawkę 5,5% ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy dyrektor może po nocnym dyżurze pełnić obowiązki dyrektora w następnym dniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wypłacany jest ze środków budżetu gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy jest obowiązek protokolarnego przekazania placu budowy na piśmie w przypadku remontu dróg dojazdowych do pól?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy na każdego rodzica ucznia należy wystawić odrębny tytuł wykonawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła, gdy licencja na program przeznaczona jest do odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na realizację remontu dróg dojazdowych do pól wymagane jest zgłoszenie robót do starostwa powiatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy niepubliczny ośrodek wychowawczy korzystający z dotacji z budżetu państwa jest zobowiązany do stosowania PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy odsetki od cash poolingu należy wykazać w pozycji usług niematerialnych w ORD-U?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy odzyskane od najemcy opłaty eksploatacyjne generują przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ofertę, która nie zawiera żadnego podpisu, należy odrzucić jako niezgodną z przepisami nowego PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy podatnik uzyskujący przychody z najmu prywatnego mieszkania, może opodatkować je kwartalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy pracodawca może zaliczyć pracownikowi pracę w gospodarstwie rolnym u szwagra?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy projekt organizacji ruchu musi być zatwierdzony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy prowizje za kupony Groupon mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przedawnienie karalności samowoli budowlanej wynosi 1 rok jako wykroczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy przedszkole publiczne jako jednostka samorządowa powinna mieć regulamin organizacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy przy braku złożonego oświadczenia można wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy przychody z wierzytelności nabytej od podmiotu trzeciego stanowią przychód z zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy rolą organu nadzoru budowlanego jest udostępnienie decyzji wydanej przez organ architektoniczno-budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy solarny system ładowania urządzeń turystycznych wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości ma charakter transakcji pomocniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy środki otrzymane od spółki matki stanowią przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy toaleta przenośna WC - kontener sanitarny, wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy usługa szczepienia jest objęta zwolnieniem z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne