Questions and answers

Jak należy rozliczyć nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy zaewidencjonować umorzone udziały bez obniżania kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować koszt wytworzenia wydanego deputatu w postaci posiłku, który częściowo jest odpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinna być wystawiona faktura przez adwokata z tytułu przeprowadzenia sprawy z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak procent podatku odliczyć od faktur za budowę podjazdu wykorzystywanego w działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę zaliczkową, jeśli została wystawiona w sierpniu, a zapłacona we wrześniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy można dokonać spisania należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy należy wystawić fakturę i zaewidencjonować na kasie fiskalnej usługi medyczne w postaci kilkunastodniowych turnusów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kto ponosi koszty związane z badaniami profilaktycznymi w przypadku zatrudnienia kierowcy na podstawie umowy cywilnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu powinno oddać się gęstwę drożdżową powstającą przy produkcji piwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu zaklasyfikować zwierzęta w formalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób powinna rozliczać się czeska firma, która jest zarejestrowana dla potrzeb VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób producent urządzeń chłodniczych powinien zapewnić zgodność z REACH i RoHS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób przekształcić umowę o pracę zawartą na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób ustalić podatek dochodowym w przypadku wynajmowania udziału w nieruchomości przez dwie osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co należy zrobić z podręcznikami szkolnymi likwidowanego niepublicznego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenach zalewowych wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy dyrektor na wniosek nauczyciela może wycofać z akt osobowych dokumenty o jego niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy gmina może zlecić usługi udzielenia tymczasowego schronienia w trybie zapytania ofertowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy kleje są podstawowymi produktami lub półproduktami chemii organicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy ma miejsce kontynuacja zatrudnienia i nie stosuje się przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek celowy w związku ze zmianą kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można zatrudnić pracownika w ramach projektu unijnego na czas określony ponad limit 33 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy można zmienić stanowisko poprzez zawarcie aneksu do umowy na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy należy skorygować całą fakturę w rejestrze VAT, jeśli nastąpiła zmiana nazwy i numeru NIP kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy odpady zielone z kuchni mogą być zdawane jako odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy odwołanie ze stanowiska Prezesa sp. z o.o. jest równoznaczne z ustaniem stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy oranżerię (ogród zimowy) należy wliczać do powierzchni całkowitej budynku i wskaźnika intensywności zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy pacjent może przyjeżdżać na hemodializy własnym środkiem transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy pielęgniarce zatrudnionej w żłobku należy się dodatek do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy płatnik składek ma obowiązek przechowywać karty wynagrodzeń i listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownik może posiadać podwójne zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przepisy dopuszczają ręczne przepychanie samolotu na krótkim dystansie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przy wykonaniu systemu alarmowego należy zastosować odwrotne obciążenie ?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka rozlicza całość faktur za pobyt kontrahentów zagranicznych w Polsce jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy szkoła podstawowa jest zobligowana do prowadzenia rejestru wycieczek szkolnych w roku szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy świadczenie "Dobry start" przysługuje, gdy ojciec dziecka pracuje poza granicami Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy VAT naliczony przez amerykańskiego kontrahenta podlega odliczeniu czy zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy w skład komisji BHP musi "wchodzić" społeczny inspektor pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zarządca restrukturyzacyjny prowadzący upadłość konsumencką musi realizować wobec upadłych obowiązek informacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Czy zwrot odsetek podatkowych stanowi przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki będzie okres wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku błędnego wskazania tego okresu w wypowiedzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jaki druk należy wypełnić do ZUS w związku z kontynuacją zwolnienia przez przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne