Questions and answers

Czy odsetki naliczone w 2017 r. można ująć ponownie w przychodach bilansowych 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy organ może wydać opinię, w jaki sposób pozwolenia na budowę wywierają skutki prawne w stosunku do nieruchomości wnioskodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy pobierana dieta radnego w gminie jest traktowana jako dochód przy ubieganiu się o specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupu samochodu kupionego na potrzeby własne, jeśli wprowadził go do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy po ukończeniu licencjatu z pedagogiki na kierunku praca socjalna można pracować w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa jako odrębny administrator danych osobowych działający przy urzędzie gminy ma obowiązek wyznaczyć inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Czy rozbiórka sieci cieplnej wymaga zgłoszenia albo pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy strona procedury ,,Niebieskie Karty'' może w jej ramach działać przez pełnomocnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy ubezpieczyciel odpowiada za wypłatę zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy urząd powinien wydać zaświadczenia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na każdy lokal oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy usługa transportu pracownika kontrahenta z doliczeniem swojej marży może być opodatkowane w procedurze VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w momencie budowy parkingu koszty związane z likwidacją stacji paliw zwiększają koszty wykonania parkingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy w myśl przepisów RODO można w szkole wywołać przez komunikat ucznia podając: imię, nazwisko i klasę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy w przedszkolu niepublicznym koszty umów zlecenia np. specjalistów można pokrywać z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy w związku z odmową zapłaty podatnik powinien dokonać korekty faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zawieszenie działalności gospodarczej traktować jako utratę dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy zlecenie pracy w nadgodzinach w sobotę od 14.00 do 22.00 naruszy tygodniowy 35-godzinny odpoczynek pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Do kiedy posiadacz odpadów ma czas na wyposażenie miejsca magazynowania odpadów w wizyjny system kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

Ile należy zapłacić pracownikowi za jeden dzień urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak dokonywać potrąceń w przypadku wypłaty wynagrodzenia i zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są warunki zatrudnienia obywatela Ukrainy delegowanego do pracy w Danii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak interpretować wysokość elewacji frontowej budynku, czy to jest do okapu 3,5 m, czy do kalenicy 8 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Prochera Witold | Aktualne

Jak należy ująć w ewidencji księgowej otrzymane przez spółdzielnię od kontrahentów koszty zastępstwa sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować zakupione wyposażenie do lokalu będącego środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować zapłatę podatku PIT za udziałowca spółki z o.o. z jej rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zrealizować podwyżki dla pielęgniarek od 1 września 2018 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jak podatnik może rozliczać działalność polegającą na hodowli psów rasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinien postąpić starosta, który wydał pozwolenie na budowę, gdy dowiedział się, że decyzja o warunkach zabudowy została sfałszowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja przychodów i kosztów dotycząca naprawy powypadkowej samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak powinno być rozliczone przeniesienie nakładów na gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy oprawia się zbiór arkuszy ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Kiedy PINB może nakazać inwestorowi wykonanie projektu rozbiórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Kto może prowadzić szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Kto powinien dokonać zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Na jakich zasadach powinien być oceniany nauczyciel, jeżeli złożył wniosek o ocenę pracy w ostatnim dniu sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od kiedy zmienić decyzję dotyczącą wysokości świadczenia rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Postawienie infokiosku będzie wymagać zgłoszenia robót budowlanych czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

W jakiej odległości należy sytuować obiekty małej architektury od cmentarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

W jaki sposób starosta ma wyznaczyć likwidatora spoza spółki wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób ustala się miesięczne wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego, który realizuje pensum łączone?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W której deklaracji podatnik powinien rozliczyć podatek z tytułu eksportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym momencie wójt powinien wykonać obowiązek informacyjny wobec osoby, wskazanej we wniosku o przyznanie nagrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy absolwent szkoły średniej kontynuujący naukę podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy arkusz organizacji szkoły jest informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy dobudowa odcinka drogi będzie zaliczać się do przedsięwzięć podprogowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy do gazowego cięcia blach stalowych są wymagane specjalne uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy dopuszczalne są dwa stanowiska sekretarza szkoły w jednej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne