Questions and answers

Kiedy ZPCHR zwraca niewykorzystane środki z ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Na czyje konto przekazać świadczenie dobry start, gdy dzieci przebywają w placówce opiekuńczo-wychowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Na jakiej podstawie pracownik skierowany do wykonania prac interwencyjnych wypełnia karty drogowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Na jakim koncie kosztowym należy zaksięgować składki ZUS obciążające pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakim momencie rozpoznać koszty z tytułu usługi sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób można magazynować tymczasowo na terenie zakładu młóto jabłkowe, które powstaje po produkcji soków?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż lokalu mieszkalnego, który pierwotnie został nabyty jako lokal usługowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

W jaki sposób ustalić uczniowi ocenę z muzyki, jeżeli w poprzedniej szkole nie realizował tego przedmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie rozliczać przychody i koszty w przypadku sprzedaży voucherów na usługi firm trzecich?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W oparciu o jaki przepis ustawy Prawo oświatowe można utworzyć w CKU liceum ogólnokształcące dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Z jakiego przepisu wynika stawka 15 zł.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Co należy zrobić z arkuszem ocen ucznia, który nie uzyskał promocji do klasy wyższej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dochód z należności za pracę skazanego otrzymany w 2017 r. należy traktować jako utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy faktura wystawiona bez cen jednostkowych netto jest fakturą wadliwą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy istnieje podstawa prawna/orzecznictwo stwierdzające, iż dokumentację budowlaną należy rozpatrywać całościowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy jeśli kontrahent podatnika nie posiada konta VAT, bank ma prawo dokonać zajęcia kwoty podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy kandydat na radnego może pozostawać zatrudniony w urzędzie gminy do dnia rozstrzygnięcia wyników wyborów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy kartę ewidencji odpadu prowadzi się w systemie miesięcznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy lekarz POZ może zaordynować leki zlecone przez psychiatrę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy małe jednostki mogą korzystać z pewnych uproszczeń sporządzając sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy młodociany uczący się w szkole branżowej I stopnia może realizować nauczanie indywidualne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy można kupować opakowania żywnościowe od firm niezarejestrowanych w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy można przyznać 20-letniemu słuchaczowi policealnej szkoły dla dorosłych świadczenie z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czym różnią się wartości wskazane w art. 42 ust. 1 pkt 4 lit. c i d u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy należy uwzględnić dochód męża wnioskodawczyni w sprawie o świadczenie z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy na stanowisko sekretarza szkoły muzycznej należy przeprowadzić konkurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel, który nabył stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego powinien składać ślubowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy nauczyciel, który uzupełnia etat w dwóch szkołach może w szkole macierzystej realizować godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielce, która po urlopie dla poratowania zdrowia przeszła w stan nieczynny przysługuje urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy ocena z dodatkowego przedmiotu, na który uczęszcza uczeń wliczana jest do średniej ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy od faktur, na których brak jest ceny jednostkowej netto można odliczyć podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy opłatą za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zgodnie z wydaną decyzją można obciążyć wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy osoba, która dobrowolnie zrzekła się prawa do majątku może pobierać świadczenie z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy placówka może ponosić wydatki po dniu jej wykreślenia z ewidencji - likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktur zakupu paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podatnik może anulować fakturę w związku z odmową przyjęcia zlecenia przez kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy podatnik może skorzystać z ulgi na złe długi w sytuacji, gdy znajduje się w stanie upadłości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podjęcie stażu przez mieszkańca DPS pozwala na zastosowanie art. 61 ust. 4 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy pracownikowi, który pełni w szkole funkcję sekretarza szkoły należy się dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy prowadzącym instalację na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska może być spółka cywilna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy przedszkola są obowiązane do przygotowania programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy silniki z agregatów prądotwórczych są złomem czy urządzeniem elektrycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy spółdzielnia socjalna, której gmina zleci utrzymywanie zieleni musi posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż usługi ubezpieczeniowej w Polsce na rzecz podmiotu zagranicznego podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedaż własnej wierzytelności generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy studnia zbiorcza, nie sięgająca poziomu wodonośnego, jest urządzeniem wodnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek przygotowywania posiłków dla uczniów, którym lekarz zalecił stosowanie odpowiedniej diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy świadczenie usługi gastronomicznej przez kucharza wyklucza z korzystania ze zwolnienia ze względu na limit obrotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy uczennica powracająca z zagranicy może uczyć się języka obcego we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy uczniowie klas I-III szkoły podstawowej biorą udział w wyborze samorządu uczniowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy uczniowie z problemami zdrowotnymi również powinni brać udział w wycieczkach szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy ujęcia wody przeznaczone do zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy podlegają specjalnej ochronie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy urząd może żądać zwrotu podatku VAT w związku z realizacją przez gminę inwestycji w odnawialne źródła energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne