Questions and answers

Czy obliczając dochód rodziny odliczamy 1/3 opłaconej składki KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy po zasiłku macierzyńskim wypłacanym przez ZUS po ustaniu zatrudnienia przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie są kryteria przyjęcia bezdomności w myśl przepisów ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Z jakich przepisów wynika konieczność zatrudnienia opiekuna dzieci przy przejściu przez jezdnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wygasić decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy uchylić decyzję przyznającą zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy mąż może pójść na urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych powinna być przechowywana w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy po zakończonym pobycie w sanatorium należy skierować nauczyciela na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nienależne pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy złożyć raport ZUS RPA w przypadku wypłaty premii rocznej za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy ma miejsce utrata prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jaki ekwiwalent za urlop wypoczynkowy należy wypłacić nauczycielce zatrudnionej do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dyrektor szkoły miał prawo rozbić nauczycielowi urlop uzupełniający na kilka części?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy jest możliwość umorzenia wyłącznie odsetek bez umarzania kwoty głównej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy informować pracownika o każdorazowej zmianie w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Na jaki okres należy zawrzeć umowę z nauczycielem na zastępstwo za innego nieobecnego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wójt ma obowiązek zorganizować dowóz dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest tylko gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy miasto może określić rejon działania poradni prowadzonej przez inny organ prowadzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możliwe jest wprowadzenie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją samochodu prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje nauczycielowi, który przestaje zajmować funkcję dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy zatrudnić nauczyciela, jeśli nie będzie dla niego godzin od nowego roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w szkole można zatrudnić kierownika gospodarczego na 1/2 etatu w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak przeprowadzić postępowanie o zasiłek pielęgnacyjny dla osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Który organ jest właściwy w sprawie stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kiedy zacznie obowiązywać plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w formie zaocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można przyznać specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby przebywającej w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy matce nadal przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na córkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zasady przyznawania i odpłatności za SUO powinna regulować uchwała rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinna wyglądać procedura przeniesienia do DPS bliżej miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy można przyznać zasiłek celowy na częściowe pokrycie kosztów wykopania studni?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy skład rodziny jest taki sam dla świadczenia wychowawczego oraz świadczeń pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Komu należy wypłacić wynagrodzenie zmarłego członka rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy można traktować budowę tylko budynku mieszkalnego jako zabudowę zagrodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jakie czynności należy podjąć w celu zmiany statutu stowarzyszenia z powodu reorganizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy wójt może udzielić pożyczki ochotniczej straży pożarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy właścicielka pomostu może zabronić powszechnego korzystania z niego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jakie przepisy powszechne regulują czas usuwania awarii wod.-kan.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jak ustalić podstawę wynagrodzenia za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek przeprowadzania kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracodawca wypełnia "obowiązek zatrudniania skierowanego bezrobotnego, jeżeli nie opłaca za niego zusu i podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy zakup nieruchomości zakupionej w celu odsprzedaży zobowiązuje do rejestracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób będzie pobierana opłata za korzystanie ze środowiska w latach 2019 i dalej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Jak należy zaklasyfikować prace polegające na wykonaniu tarasu na dachu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Kiedy obniżyć VAT w związku ze zwrotem części refundacji do NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy kontenerowy agregat kogeneracyjny o mocy 999kW zasilany gazem ziemnym podlega pod standardy emisyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jaką podstawę prawną należy wpisać na świadectwie pracownikowi, z którym nagle należy rozwiązać umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób nauczyciel stażysta zatrudniony na czas określony może rozwiązać stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przed przejściem na emeryturę nauczycielka może skorzystać z urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne