Questions and answers

Czy można przyznać świadczenia z FA dla uprawnionej, polegając na oświadczeniu złożonym pod odpowiedzialnością karną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy NFZ pokrywa koszty transportu, jeśli nie jest to przewóz do poradni specjalistycznej ani szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym zalicza się do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pacjenta można obciążyć kosztem nieuzasadnionego wezwania karetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy pęknięcie tętniaka przy dźwiganiu wg ustalonych norm to wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy przepisy bhp przewidują zakaz malowania paznokci lakierami hybrydowymi przez osoby pracujące w kuchni?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przepisy regulują częstotliwość przeglądów wyłącznika awaryjnego maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy rodzina zastępcza może wskazać więcej niż jedną osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy stypendium dla bezrobotnych wypłacane z Funduszu Pracy przez PUP stanowi dochód uzyskany przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy ustalając dochód do pomocy społecznej wliczać należy gospodarstwo rolne, które zostało wydzierżawione?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w podstawie decyzji przyznającej świadczenie z FA należy umieścić art. 130 § 4 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wypłacona zapomoga korzysta ze zwolnienia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w związku z zatrudnieniem w tej samej jednostce na innym stanowisku niezbędne jest zawarcie porozumienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć pracodawca w przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie są zasady i tryb postępowania w sprawach rozliczania składek przez ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakim stażem pracy powinien legitymować się kandydat na kierownika ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak naliczyć ministerialny dodatek do wynagrodzenia pielęgniarki zatrudnionej na umowę cywilnoprawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Jak prawidłowo przechowywać butle z freonem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Na jakich zasadach pracodawca może przetwarzać dane osobowe osoby którą należy powiadomić w razie wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Co oznacza przeniesienie obiektu wybudowanego na zgłoszenie na 180 dni w inne miejsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy decyzje podatkowe w przedmiocie ulgi inwestycyjnej podlegają opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy domaganie się zwrotu zaliczki na poczet premii jest dopuszczalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy do świadczenia wychowawczego powinny być zasądzone alimenty na drugie dziecko i jak ustalić skład rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy do wniosku o wydanie wyłącznie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy dołączyć operat przeciwpożarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy dyrektor ma obowiązek podbić legitymację szkolną uczniowi, który nie realizuje obowiązku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy faktura za wykonane usługi koparką powinna być wystawiona dla wykonawcy z VAT 23% czy jako odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy gmina może obciążyć mieszkańca DPS opłatami za odbiór odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy Impairment na udziałach podlega wyłączeniu przy konsolidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy jest możliwość zmiany wydanej opinii biegłego rewidenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy kwota 1100 zł jest kwotą dodatkowego zwiększenia wynagrodzenia pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy mieszaninę ścieków bytowych i ścieków z mycia posadzek należy zaklasyfikować jako ścieki przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy można co miesiąc dokonywać zmiany decyzji przyznającej zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można dokonać zmiany stawki podatku VAT w kasie fiskalnej z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy można przyznać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można sfinansować z ZFRON zakup samochodu osobowego dla pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy należy na karcie przekazania odpadu drukować objaśnienia do karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy skorygować świadectwo pracy w przypadku pozyskania informacji o zajęciu komorniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy niezabudowaną nieruchomość należy opodatkować podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy po przerwie w zatrudnieniu wystarczy zapewnić pracownikowi instruktaż stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy powierzchnię gospodarstwa należy doliczyć do dochodu w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy pracodawca w regulaminie pracy ma obowiązek wykazać długość okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownik po powrocie z urlopu bezpłatnego jest wliczany do stanu zatrudnienia na potrzeby PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy prawidłowym jest wystawianie not korygujących na firmę, gdy początkowo jest wystawiona faktura na osobę prywatną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy rozbiórka stacji transformatorowej wymaga pozwolenia na rozbiórkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy spółka, która zajmuje się działalnością rolniczą zobligowana jest do poboru podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka wodno-kanalizacyjna może odmówić zmiany okresów rozliczeniowych z jednomiesięcznych na kwartalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy sprawozdanie Rb-30S musi się bilansować?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy staż można traktować jako ciągłość zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy stypendium dla bezrobotnych finansowany ze środków UE jest dochodem uzyskanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy sygnalizatory akustyczne są elementem SSO czy DSO?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy SZO to świadczenia nienależnie pobrane według ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy usługi montażu i demontażu liter świetlnych techniką alpinistyczną podlegają odwrotnemu obciążeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy wójt może być wnioskodawcą i adresatem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy w przypadku rozpatrywania wniosku o SZO na okres 2017/2018 należy ponownie przeprowadzić wywiad środowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie chorobowe przysługuje także za dni wolne od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne