Questions and answers

Czy udzielenie czasu wolnego zwalnia pracodawcę z obowiązku rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy usługa polegająca na kierowaniu koparką powinna zostać objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy usługa transportu pracowników na teren budowy powinna być opodatkowana w procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy w części, w jakiej podatnik nie otrzymał refundacji z NFZ powstał obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w dodatkowym miejscu pracy nauczyciel powinien otrzymywać dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wózek widłowy powinien używać sygnału dźwiękowego podczas pracy na hali?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy w składzie rodziny możemy ująć dzieci, dla których wnioskodawca jest rodziną zastępczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy wychowawcy świetlicy zatrudnionemu za zgodą kuratora oświaty przysługuje dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wydatek dokumentowany fakturą na cesję umowy leasingu pojazdu może być uznany za wydatek związany z używaniem pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wykonanie zastawki na rowie w celu zatrzymania wody w rowie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy wynagrodzenie za pracę w Niemczech powinno być wyszczególnione w PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy za czas pracy ponad normę przysługuje rekompensata w przypadku kontynuacji orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy za okres oczekiwania na decyzję w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego należy się urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy za pracę w obwodowej komisji wyborczej pracownikowi należą się dni wolne i wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy zmianę parametrów urządzeń technicznych turbiny wiatrowej możemy traktować jako zmianę nieistotną projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Gdzie powinny być rozliczane składki od wynagrodzeń pracowników polskiej firmy wykonujących pracę w Danii i Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Ile dni opieki nad dzieckiem przysługuje pracownikowi który rozwiązał umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Ile powinno wynosić wynagrodzenie minimalne pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu od 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu powinny być opodatkowane usługi sklasyfikowane wg PKD: 86.90.a, 86.90.b, 86.90.d, i 96.04.z?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować do usług montażu szyn okiennych, karniszy, rolet i mocowań okiennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki akt prawny reguluje obowiązek prowadzenia rocznego monitoringu technologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jakie dokumenty uprawniają do zastosowania 0% stawki VAT przy eksporcie twarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie mogą być sankcje za przekroczenie wielkości produkcji i mediów określonych w pozwoleniu zintegrowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jakie wynagrodzenie należy wypłacać pracownikowi posiadającemu orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jaki jest zasięg oddziaływania dla wprowadzanych ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jaki kod nadać odpadowi w postaci przeterminowanego smaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jaki tryb należy zastosować do zmiany nazwy spółki, dla której pozwolenie wodnoprawne zostało wydane w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jak należy opodatkować zakup towaru, z tytułu którego wystawiono dwie faktury (za sam towar oraz dopłatę)?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy postępować w przypadku braku frekwencji podczas wyborów przedstawicieli pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Jak należy zaksięgować koszt wynajmu sali, który stanowi wkład niepieniężny własny w projekcie z udziałem funduszy UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jak należy zaksięgować opłatę wstępną do leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy zaksięgować zamianę jednych aktywów tj. obligacji i należności na inne aktywa tj. obligacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak obliczyć średnią urlopową dla pracownika który nie przepracował u pracodawcy trzech miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak powinna być opodatkowana sprzedaż środków trwałych przez osobę wyrejestrowaną z rejestru podatników VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak powinno się dokumentować w PKPiR koszt nabycia kryptowalut?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję z kontrahentem holenderskim, gdy usługodawca jest zarejestrowany do VAT w Polsce i w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć VAT przy nieodpłatnym przekazaniu pozostałości zdemontowanego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak ustalić przychód z tytułu uzyskanego świadczenia w postaci gwarancji korporacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać zakup od niemieckiego kontrahenta maszyny z montażem, jeśli dokonano wpłaty zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy należy wykazywać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy obowiązkiem pracodawcy jest przedłożenie kart charakterystyki organom kontrolującym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w usłudze najmu, jeśli fakturowanie będzie obejmowało najem za kilka lat wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jest zobowiązane do składania sprawozdania PRTR?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy trzeba przeprowadzić pierwsze pomiary natężenia hałasu nowej zgrzewarki ultradźwiękowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Kto powinien podpisać zestawienie zbiorcze SIO w przypadku niepublicznego przedszkola prowadzonego przez spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy gospodarstwo rolne powinno być wliczane do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy nalicza się odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Od kiedy strona przestała być uprawniona do świadczenia wychowawczego, gdy przekroczyła kryterium dochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób dzierżawca obciąży wydzierżawiającego kosztami dozoru technicznego (rachunek bez VAT wystawiony przez UDT)?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jaki sposób faktoring odwrócony powinien być zaewidencjonowany w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób nauczyciel może ubiegać się o skrócenie urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne