Questions and answers

Czy należy objąć ubezpieczaniem zdrowotnym osobę odbywającą staż?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy osoba fizyczna, za którą żyranci (poręczyciele) spłacają pożyczkę, uzyskuje przychód z innych źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik ma prawo skorygować w jakikolwiek sposób VAT należy wykazany w deklaracji VAT-7 oraz odprowadzony do US?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnik wykonujący sprzedaż mieszaną powinien udokumentować ją fakturą wystawioną z podstawową stawką podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podwyższone pensum ma wpływ na wymiar zatrudnienia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pozwolenie zintegrowane powinno być zmienione przed wydaniem pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy pracodawca może polecić swoim pracownikom pracę w ramach organizowanego w niedzielę festynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego jeżeli upłynął już okres wypowiedzenia umowy o pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przedłużenie ważności wadium jest równoznaczne z przedłużeniem terminu związania ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Kałużna Milena | Aktualne

Czy raportowana podstawa do VAT może być uznana jako podstawa do WNT własnych towarów, w przypadku tzw. nietransakcyjnego WNT

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy rozliczenia podróży służbowych pracowników i przedsiębiorcy i pracownika mogą się odbywać na innych zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy temperatura ma wpływ na badanie wydatku energetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy umorzona pożyczka, uznana przez sąd za nieważną, generuje po stronie pożyczkobiorcy przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w 2018 r. można wypłacić dywidendę zgromadzoną na kapitale zapasowym z 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy w spółkach komunalnych ze 100% udziałem gminy obniżono prezesom wynagrodzenia tak jak burmistrzom, wójtom w 2018 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy w trakcie roku szkolnego można zmienić nauczycielowi pensum na mniej korzystne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy licencyjnej podlega składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy za pracę w 6 dniu pracownik powinien otrzymać 2 dni wolne od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zawsze musi być dołączony do wniosku projekt nasadzeń zastępczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna uznanego za prawidłowe stanowiska ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaka jest właściwość organu w przypadku planu pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal zaadaptowany na gabinet rehabilitacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak fundacja zajmująca się pomocą społeczną powinna rozliczyć VAT w przypadku zwolnienia podmiotowego i przedmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakiemu organowi należy zgłosić usunięcie kotła zwierającego azbest?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie wymagania musi spełnić system do pomiarów emisji - pomiary ciągłe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Jaki kod odpadu należy nadać lepikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jaki kurs waluty zastosować do wydatków na taxi poniesionych przez pracownika będącego w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć koszty użytkowania samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy wykazać nie zakończone roboty budowlane na koniec roku obrotowego u osoby prawnej prowadzącej księgi rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinno być obliczone wynagrodzenie za wrzesień 2018r., jeśli umowa została rozwiązana w dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać koszty mediów, którymi obciążani są najemcy lokali użytkowych i mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalać kursy waluty i różnice kursowe w przypadku delegacji pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową domu, który zostanie w części przeznaczony na działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wygląda procedura aktualizacyjna decyzji na zbieranie odpadów w tym złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak w zespole szkół w szpitalu należy liczyć oddziały w przypadku klas łączonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak zawrzeć umowę zlecenia na przeprowadzenie inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto decyduje o umieszczeniu w ZPO pacjenta nieprzytomnego i nie posiadającego przedstawiciela ustawowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kto powinien pouczyć członków komisji przetargowej o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można wydać decyzję o prawie do świadczeń zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie pracodawca może przeprowadzać z pracownikami rozmowy dyscyplinujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów prawnych ustala się czas pracy wychowawców placówek nieferyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Od kiedy można przyznać stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jakich sytuacjach należy wystawiać fakturę z odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne