Questions and answers

Kiedy należy odliczyć VAT jeśli data wykonania usługi na umowie jest inna niż data faktycznego wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy operat przeciwpożarowy sporządza rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Kto powinien ponieść koszty transportu mieszkańca do innego DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Która gmina będzie właściwa do pokrywania kosztów wynagrodzenia rodziny zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jakich sytuacjach ojciec jest uprawniony do zasiłku opiekuńczego na zdrowe dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jakiej formie powinno się zawiadamiać wnoszącego podanie o przekazaniu go do organu właściwego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

W jakiej wysokości należy dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jakim paragrafie dochodów powinny być ujmowane wpłaty za zniszczone podręczniki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

W jakim terminie należy wskazać w SIO liczbę wychowanków w internacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

W jakim terminie pracodawca ma obowiązek zawiadomienia WKU o zatrudnieniu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać sprostowania świadectwa po kilku latach od zakończenia stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodu przy zbyciu gruntu nabytego w 1993 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedać samochód na złom będący towarem handlowym, który uległ wypadkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Z jakiego etatu należy liczyć realizowane przez nauczyciela godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy asfalt pochodzący z demontażu dróg może być wykorzystany do utwardzenia gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy dla dziecka umieszczonego w DPS można przyznać zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy do opinii dołączonej do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy dopuszczalne jest wydanie decyzji uchylającej wstecz, w przypadku nienależnego pobrania świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy doradca restrukturyzacyjny prowadzący upadłość przedsiębiorcy jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez tego przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Czy doradztwo zawodowe i wychowanie do życia w rodzinie mają być ujęte w arkuszach ocen uczniów branżowej szkoły I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy duńska baza dla kierowców oznacza prowadzenie w tym państwie zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy gmina powinna zwrócić koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola integracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy gromadzone odpady w magazynie głównym definiuje się jako magazynowanie czy zbieranie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy jeśli nauczyciel ma tzw. "okienko" przysługuje mu prawo do połowy wynagrodzenia za taki przestój w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy koszt montażu zwiększa wartość początkową przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy możliwe jest potrącenie nienależnie pobranych świadczeń z zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można wystawić fakturę korygującą o wartości minusowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel p.o. dyrektora szkoły może przydzielić sobie nagrodę dyrektora za wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel powinien otrzymać na piśmie informację o zmianie wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy na Z-3 należy wpisać zajęcie komornicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na stanowisku pomocniczym może zostać przyznany dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy prowadzący hurtownię farmaceutyczną może pod tym samym numerem NIP prowadzić przychodnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Kondrat Mariusz | Nieaktualne

Czy przysługuje świadczenie z FA, jeżeli nauka trwa dwa semestry?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, gdy trwa postępowanie o ustalenie ojcostwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy rodzina zastępcza niespokrewniona posiada prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy słuchaczowi studium medycznego przysługuje zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy środki które wpłynęły na rachunek bankowy VAT należy ująć w kwartalnym sprawozdaniu RB-N?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy umowa najmu na czas określony powinna być traktowana jako leasing czy jako "zwykły" najem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy wartość skonfiskowanego towaru można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku, gdy podatnik chce przekazać nakłady na potrzeby własne musi oddać VAT od tych nakładów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w SPZOZ można zrezygnować z prowadzenia ewidencji analitycznej zapasów ?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy żonę cudzoziemca, która przebywa na ternie RP, można zatrudnić bez dodatkowego zezwolenia na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Gdzie powinien być rozliczony VAT, w Holandii czy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Gdzie powinny być odprowadzane podatki od wynagrodzeń kierowców międzynarodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak amortyzować budynek mieszkalny wykorzystywany w całości na działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne