Questions and answers

Czy zakup ścieżki dźwiękowej obliguje do pobrania podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zamawiający w związku z wyniknięciem robót dodatkowych może dokonać zmiany umowy dotyczącej sposobu płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

Czy zarządca centrum handlowego może udostępnić Miastu miejsce na parkingu pod mobilny PSZOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zasiłek macierzyński jest dochodem utraconym i do rozpatrzenia wniosku przyjąć dochód z października 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy zaświadczenia o niekaralności z art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 u.o. to różne zaświadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Gdzie księgować otrzymanie i rozliczenie dotacji na żłobek zakładowy który finansowany będzie z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie księgowania powinny powstać przy produkowaniu wyrobu na własne potrzeby jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba aby mogła być zatrudniona jako nauczyciel w placówce oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym i podatku VAT ma przekazanie sieci wodociągowych do gminy nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie sprawy powinny być konsultowane z przedstawicielami pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie wymagania musi spełniać polityka bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaki wymiar urlopu uzupełniającego przysługuje nauczycielce, która powraca do pracy po urlopie rodzicielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak ma postąpić nadzór budowlany, gdy oskarżony nie stawia się na wyznaczane kontrole?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak należy obliczyć dochód rodziny do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy, tj. 2018/2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak należy opodatkować transakcję, w której 4 podmioty dokonują dostawy tego samego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy traktować "opłatę za przelew" doliczaną do kwoty zajęcia komorniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak powinna rozliczyć VAT fundacja zajmująca się pomocą społeczną (zasiłkami, dotacjami)?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak powinno być sformułowane upoważnienie do przetwarzania danych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać zapisu nowych uczniów w księdze ewidencji z każdego rocznika, gdy brakuje pozycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak rozliczać wydatki finansowane ze wsparcia pomostowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę od brytyjskiej firmy doradczej za pomoc w rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT najem z terminem płatności z dołu za kilka lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika za nadgodziny, który odebrał w tym samym miesiącu za nie dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak wygląda procedura kierowania do DPS bez zgody osoby, który aktualnie przebywa w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jeśli podatnik otrzymał fakturę korygującą, to w którym miesiącu powinien dokonać zmniejszenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy czteroletni termin na przeprowadzenie inwentaryzacji należy uznać za dokonany?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy spółka może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji za pośrednictwem kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakim miejscu na formularzu NIP-8 można wpisać dane biura rachunkowego prowadzącego księgi rachunkowe podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów koszty prac rozwojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób zmienić wysokość zasiłków stałych w związku ze zmianą kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

W którym miesiącu nastąpiło uzyskanie dochodu z emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Za jaki miesiąc należy policzyć dochód uzyskany z renty do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy dochód z gospodarstwa rolnego powinien być uwzględniony do świadczenia rodzinnego i wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy dyrektor dziennego domu pobytu musi odbyć służbę przygotowawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dzieci z polskim obywatelstwem mieszkające w USA mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy należy przeliczyć dochód uwzględniając nowe kryterium dochodowe do decyzji dotyczącej stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy pracodawca wystawia świadectwo pracy w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2018 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy przyznać świadczenie pielęgnacyjne ze względu na sprawowanie opieki nad niepełnosprawną siostrą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy Szkoła Psychoterapii Gestalt mieści się w ramach definicji nauki w szkole wyższej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy związek zawodowy może narzucić pracodawcy termin konsultacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jaką pieczątka powinien posługiwać się pracownik, któremu powierzono wykonywanie pracy dyrektora oddziału terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie obowiązki dla pracodawcy związane są z zawarciem dwóch umów o pracę z tym samym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

jaki sposób zmienić wysokość zasiłku w związku ze zmianą kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak postąpić w przypadku umieszczenia złego numeru faktury na dokumencie IE-529?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę od dostawcy z Niemiec za koszt przejazdu taksówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Przez ile miesięcy podzielić dochód z działów specjalnych produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy dofinansowanie do wypoczynku dziecka korzysta ze zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy dokonana ocena ryzyka zawodowego wpływa na charakterystykę stanowiska pracy dla potrzeb skierowania na badania lekarskie ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy istnieją szczególne wymagania co do rodzaju wykształcenia, jakie musi posiadać osoba przeprowadzając szkolenie okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy lista obecności z zebrania sołeckiego/wiejskiego stanowi informację publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możliwe jest przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można pobierać opłatę za wysłanie pacjentowi kopii dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można przyznać świadczenia z FA dla uprawnionej, polegając na oświadczeniu złożonym pod odpowiedzialnością karną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy NFZ pokrywa koszty transportu, jeśli nie jest to przewóz do poradni specjalistycznej ani szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym zalicza się do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pacjenta można obciążyć kosztem nieuzasadnionego wezwania karetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy pęknięcie tętniaka przy dźwiganiu wg ustalonych norm to wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne