Questions and answers

Jak prawidłowo rozliczać koszty mediów, którymi obciążani są najemcy lokali użytkowych i mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalać kursy waluty i różnice kursowe w przypadku delegacji pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową domu, który zostanie w części przeznaczony na działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wygląda procedura aktualizacyjna decyzji na zbieranie odpadów w tym złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak w zespole szkół w szpitalu należy liczyć oddziały w przypadku klas łączonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak zawrzeć umowę zlecenia na przeprowadzenie inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto decyduje o umieszczeniu w ZPO pacjenta nieprzytomnego i nie posiadającego przedstawiciela ustawowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kto powinien pouczyć członków komisji przetargowej o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Na jakiej podstawie można wydać decyzję o prawie do świadczeń zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie pracodawca może przeprowadzać z pracownikami rozmowy dyscyplinujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów prawnych ustala się czas pracy wychowawców placówek nieferyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Od kiedy można przyznać stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jakich sytuacjach należy wystawiać fakturę z odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy uzupełnić kwotę wypłaconej nagrody rocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć kwotę zasiłku stałego w związku ze zmianą kryterium jego wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób wystawić refakturę za opony dla niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób zatrudnić cudzoziemca w formie telepracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W której kolumnie KPiR należy ująć nieodpłatne nabycie terminala?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W którym roku zasiłek macierzyński stanowi dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy basen przeciwpożarowy wybudowany na cudzym gruncie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy catering w niepublicznej szkole specjalnej z oddziałami przedszkolnymi może być finansowany z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy darowizna stanowi dochód według u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy dopuszczalne jest stosowanie monitoringu w szatniach, w budynku, w którym mieści się basen?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Line Lawyer | Aktualne

Czy do świadczeń z ZFŚS uprawnieni są emerytowani pracownicy obsługi szkoły bądź przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy dyrektor może powierzyć stanowisko wicedyrektora nauczycielowi do końca czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może nie wyrazić zgody rodzicowi na zwolnienie dziecka w trakcie trwania zajęć w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy działalność polegająca na ocenie ryzyka ubezpieczeniowego korzysta ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy fizjoterapeuta może samodzielnie doprecyzować liczbę i częstotliwość zabiegów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy istnieje możliwość odbioru nadgodzin z października w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy lekarz pediatra jest pełnoprawnym lekarzem poz?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy można dokonywać sprzedaży towarów do krajów trzecich, jeśli nie jest się zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można jeden turnus rehabilitacyjny (dla jednego dziecka) zafakturować na dwóch fakturach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można zwrócony w październiku VAT wykazać jako VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy należy dokonać potraceń na rzecz komornika, jeśli przychód pracownika wynosi ok. 500 zł.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy należy prowadzić podwójną dokumentację kadrowo-płacową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy na składowisko odpadów posiadające pozwolenie wodnoprawne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy nauczyciel emeryt pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy powinien mieć przyznany dodatek wiejski?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy nauczyciel może odmówić realizacji przyznanego mu w ramach pensum nauczania indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy nauczyciel zatrudniony z CKZiU może prowadzić zajęcia na kursie kwalifikacyjnym w CKU również w soboty i niedziele?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nośniki danych papier/dyski/płyty CD przeznaczone do zniszczenia zgodnie z RODO są odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy osoba przejmująca leasing może ujmować w kosztach uzyskania przychodów opłacane raty leasingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy podatnik prowadzący szkołę językową (nieposiadający tytułu nauczyciela) może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy po zmianach w systemie oświaty istnieje w szkołach stanowisko nauczyciela wspomagającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy rabat od zakupionego towaru należy wykazać w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy rachunki wystawiane na rzecz rady rodziców powinny być wliczane do limitu zwolnienia z ewidencji na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej podlega podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy stypendium za staż uznać za dochód uzyskany do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne