Questions and answers

Czy szkoła ma obowiązek zawarcia polisy ubezpieczeniowej NNW dla uczniów biorących udział w wycieczce krajowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy uczeń może realizować w ramach nauczania indywidualnego zajęcia z religii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy ucznia można zwolnić z nauki drugiego języka obcego i zezwolić na indywidualny program nauki innego języka obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy wezwać ojca do doniesienia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód, gdy dziecko jest już pełnoletnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy w siedlisku rolnym inwestor może postawić budynek rekreacji indywidualnej do 35 m2 na zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy wykonanie studni nie wymaga dokonywania żadnych zgłoszeń i uzyskiwania żadnych zgód?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy zarządca drogi przy jej przebudowie może dokonać utwardzenia działki budowlanej za zgodą jej właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy zewnętrzną instalację gazową od szafki gazowej do budynku należy traktować jako urządzenie budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów zastępstwa procesowego powinno zostać opodatkowane stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Dlaczego dopuszczalna wartość narażenia na hałas jest różna w krajach UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Do jakiej kategorii obiektu budowlanego należy zaliczyć budynek kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna stosowania obniżonej 8% stawki VAT na oprawy okularowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usług polegających na prowadzeniu treningów piłki nożnej dla dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać dokumentację związaną z realizowaniem przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakich procedur powinna dochować szkoła, gdy uczeń na szkolnym holu skręci kolano?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie dane zawiera sprawozdanie finansowe sporządzone w formie elektronicznej w odpowiedniej strukturze logicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na wytwórcy odpadów w postaci wiór tytanowych, które są wysyłane do Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jakie przepisy należy zastosować do budowy linii kablowej z 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jakie skutki niesie za sobą zapewnienie pakietu medycznego kontrahentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą zmiana wierzytelności na udziały w kapitałem zakładowym spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie wykształcenie ma osoba kończąca publiczną szkołę policealną jednoroczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy rozliczyć podatek VAT za wynagrodzenie z tytułu usług zarządzania pojazdami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy zaksięgować zakupioną wierzytelność od kontrahenta w kwocie niższej od wartości nominalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak potraktować nieobecność pracownika jeżeli przed śmiercią zaginął?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak powinien być realizowany w szkole system doradztwa zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić dochód z gospodarstwa rolnego uwzględniając zmiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak rozliczać różnice kursowe jeśli kontrahent wpłacił ostatecznie tylko część należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalić cenę nabycia udziałów spółek zależnych przez spółkę na cele skonsolidowanego sprawozdania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kto ma przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy cz. I?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kto odpowiada za prawidłowe wykonanie wentylacji w lokalu - wspólnota czy właściciel lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Kto odpowiada za stan pojemników na odpady niebezpieczne - wytwórca czy transportujący odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Na jakie konto powinny być zaksięgowane koszty związane z obowiązkowym członkostwem w ramach serializacji produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Przez ile miesięcy należy podzielić dochód z działalności gospodarczej w roku bazowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakim okresie należy ująć fakturę w rejestrze sprzedaży VAT, jeśli data sprzedaży i wystawienia faktury są różne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jakim paragrafie należy ująć koszty wywozy gruzu i nieczystości z terenu budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

W którym miesiącu należy odliczyć podatek VAT od faktury, gdzie data wystawienia, sprzedaży i nadania faktury są różne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Za ile dni należy wypłacić ekwiwalent pieniężny nauczycielowi zatrudnionemu przez okres jednego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Z jakiego wymiaru czasu pracy należy wypłacać nauczycielowi j. polskiego wynagrodzenie za realizację godzin rewalidacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Co jaki okres należy prowadzić monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy budowa gołębnika w latach 70tych wymagała pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy członkowie spółdzielni mają prawo do dostępu do zapisów monitoringu stosowanego przez spółdzielnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy do dochodu do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy wliczać alimenty za 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy do wniosku o świadczenie wychowawcze dołączyć należy oryginał zaświadczenia naczelnika US?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy działania zakładu opiekuńczo-leczniczego są zgodne z literą prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy emeryt może korzystać z dofinansowania ZFŚS w formie wczasów pod gruszą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Czy instalacja gazowa prowadzona po zewnętrznej ścianie budynku jest wewnętrzną instalacją czy zewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 października 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne