Questions and answers

Jak rozliczyć transakcję z kontrahentem holenderskim, gdy usługodawca jest zarejestrowany do VAT w Polsce i w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć VAT przy nieodpłatnym przekazaniu pozostałości zdemontowanego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak ustalić przychód z tytułu uzyskanego świadczenia w postaci gwarancji korporacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać zakup od niemieckiego kontrahenta maszyny z montażem, jeśli dokonano wpłaty zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy należy wykazywać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy obowiązkiem pracodawcy jest przedłożenie kart charakterystyki organom kontrolującym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w usłudze najmu, jeśli fakturowanie będzie obejmowało najem za kilka lat wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jest zobowiązane do składania sprawozdania PRTR?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy trzeba przeprowadzić pierwsze pomiary natężenia hałasu nowej zgrzewarki ultradźwiękowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Kto powinien podpisać zestawienie zbiorcze SIO w przypadku niepublicznego przedszkola prowadzonego przez spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy gospodarstwo rolne powinno być wliczane do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy nalicza się odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Od kiedy strona przestała być uprawniona do świadczenia wychowawczego, gdy przekroczyła kryterium dochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób dzierżawca obciąży wydzierżawiającego kosztami dozoru technicznego (rachunek bez VAT wystawiony przez UDT)?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jaki sposób faktoring odwrócony powinien być zaewidencjonowany w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób nauczyciel może ubiegać się o skrócenie urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

W którym kraju rozliczyć dochody z pracy wykonywanej w Polsce na rzecz brytyjskiego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z którego tytułu - renty rodzinnej czy wynagrodzenia - należy potrącać ulgę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dodatek za trudne warunki pracy jest wliczany do płacy minimalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy do ustalenia podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop można przyjąć wynagrodzenie z 6 ostatnich miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy kobiety w ciąży płacą za badania laboratoryjne, na które kieruje je lekarz prowadzący prywatną praktykę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy należy odliczyć od dochodu kwotę alimentów świadczonych na rzecz dziecka z poprzedniego związku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy pielęgniarka może być zatrudniona po 0,5 etatu w opiece długoterminowej oraz w środowisku nauczania i wychowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy pielęgniarkom z POZ należy włączyć do wynagrodzenia zasadniczego kwotę 1100 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy podczas obróbki aluminium, magnezu i stali tworzy się atmosfera wybuchowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy praca szlifierza to praca szczególnie niebezpieczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca powinien zrefundować pracownikowi socjalnemu zakup okularów korekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przy ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić miesiąc w którym powstała niezdolność do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy rolnik podejmujący zatrudnienie na podstawie umowy o pracę podlega wyłącznie ubezpieczeniu w ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy sekretarz gminy wybrany na burmistrza może równocześnie wykonywać obowiązki z dwóch stosunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy w ramach tego samego okresu zasiłkowego ubezpieczony może pobierać zasiłek chorobowy dłużej niż przez 182 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych może być uzależniony od finansowania podwyżki przez NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było wykorzystanie podestu i dźwigu do transportu ludzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Majer Roman | Nieaktualne

Kiedy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może zostać skontrolowany przez ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Na jakiej podstawie można umorzyć należności za pobyt mieszkańca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Według jakich zasad należy składować środki chemiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób ewidencjonować godziny pracy pracownika niewidomego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić wynagrodzenie w przypadku nieobecności pracownika z powodu choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób ustalić dochód osoby, która opuściła zakład karny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Za jaki miesiąc należy zrobić uzyskanie dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Za który miesiąc doliczyć dochód osiągnięty z tytułu uzyskania prawa do zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy dochód ze stypendium unijnego dla bezrobotnych jest dochodem uzyskanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy dochód z gospodarstwa rolnego pomniejszyć o kwotę faktycznie zapłaconego czynszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dopuszczalne jest potrącenie z zasiłku chorobowego zaliczki pracowniczej (np.wypłaconej na koszty delegacji)?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy matka może odliczyć od dochodu rodziny alimenty świadczone na dzieci przebywające w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można przyznać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy występować do KRUS o składkę zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy na suszarnię drewna o pow. zabudowy około 120 m2 wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy niepełnoletniej matce przysługuje wnioskowane świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy udzielenie przez szkołę informacji o absolwentach rodzicom absolwentów jest zgodne z RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy ustalając dochód rodziny bierzemy pod uwagę dochód z roku bazowego 2017, czy uzysk po roku bazowym za drugi miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w przypadku braku umowy zawartej na co najmniej 10 lat, decyzja o przekazaniu nieruchomości w użytkowanie, może być podstawą bezprzetargowej sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy wymiana starych silosów na nowe na tych samych fundamentach wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy założenie spółki z o.o. jest uzyskaniem dochodu przy świadczeniu wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zarząd powiatu może w trybie kontroli zarządczej dokonać kontroli przestrzegania RODO w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie kroki powinien podjąć pracodawca w przypadku przelewu wynagrodzenia na błędny numer rachunku podany przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba przeprowadzająca szkolenia bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak należy liczyć terminy prawa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak należy rozumieć nową definicję zabudowy śródmiejskiej obowiązującą od 1.01.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak należy ustalić podstawę podstawę wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w przypadku zmiany w składnikach wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo wykazać urlop ojcowski w dokumentach ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy umowa na czas określony przekształci się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Któremu z rodziców przyznać świadczenie dobry start, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od kiedy możliwa jest zmiana opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne