Questions and answers

Jak należy naliczyć ekwiwalent za urlop, jeśli pracownik zostałby zwolniony 31.10.2018r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak należy rozliczyć w KPiR zakupy z dotacji w postaci notebooka i programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy ujmować w KPiR koszty ponoszone w trakcie wykonywania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy zaksięgować umorzenie dłużnikowi należności głównej a jak odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jak określić czas pracy asystenta rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak rozliczyć otrzymanie kuponu rabatowego w związku z zakupem nasion?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatek VAT przy sprzedaży motocykla w sytuacji, gdy firma przy zakupie nie była objęta podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak swoje usługi (w tym usługi wyżywienia) powinna opodatkować osoba prowadząca punkt przedszkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak wyliczyć odpłatność za pobyt w DPS przez czas, za który otrzymał wyrównanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Kto powinien - właściciel posesji czy dostawca gazu - zadbać o skrzynkę gazową stającą na terenie prywatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Według jakich zasad należy naliczyć wynagrodzenie urlopowe dla każdego z urlopów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jakiej formie przedstawić i przyjąć ocenę zasobów pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób należy definiować pojęcia masy oraz pojemności, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 4 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy oskładkować umowy zlecenie zawarte z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W którym miesiącu wykazać usługi kabotażowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Za ile dni przyznać zasiłek stały, gdy złożono pisemną rezygnację ze świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy czynsz dzierżawny odlicza się od dochodu do stypendium szkolnego oraz świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy matka niepełnoletniej matki może pobierać na nią świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy możliwe jest pełnienie dyżurów medycznych przez oddelegowanego lekarza tylko na oddziale chirurgicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury za zakup wycieczki dla pracowników sfinansowanej ze środków obrotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie wychowawcze i zasiłek rodzinny, gdy matka dzieci ma obywatelstwo niemieckie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy się świadczenie dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy po wejściu RODO pracodawca może udostępnić wszystkim pracownikom zdjęcia z wyjazdu integracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy siostra ubiegająca się o specjalny zasiłek opiekuńczy może podjąć studia w systemie zaocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy w przypadku przedkładania polisy ubezpieczeniowej OC, wykonawca jest zobowiązany dołączać dowody opłacenia składki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy zasada, że można wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy ma zastosowanie do hospicjów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie dokumenty pobytowe musi posiadać nauczyciel akademicki będący cudzoziemcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozwiązać problem związany z brakiem współpracy przez klienta bezdomnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kto, w czasie pobytu w szpitalu pacjenta z zol o profilu psychiatrycznym, powinien mu zapewnić leki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Od kiedy przyznać stronie prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób ustalić wysokość dochodu klientki i wysokość przysługującego jej zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dochód ze świadczenia rodzicielskiego w roku bazowym 2017 należy utracić?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego żądać wyroku w sprawie zmiany władzy rodzicielskiej nad dziećmi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy należy uchylić decyzję przyznającą SZO na podstawie art. 32 u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy należy zastosować art. 7 pkt 3a czy może utratę i uzyskanie dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy pracodawca może sam przeprowadzić szkolenie bhp dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikom dzień wolny od pracy, np. 2 listopada z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracodawca musi dostarczyć pracownikom socjalnym odzieży i obuwia roboczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przysługuje SZO w lipcu 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy sędziemu należy wypłacić nagrodę jubileuszową w dniu przejścia w stan spoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy siostrze na brata przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy zastosowanie mają przepisy o uzyskaniu dochodu i należy zweryfikować prawo do świadczeń rodzinnych w roku bazowym 2016/2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jakie firmy są zwolnione z udzielenia dnia wolnego w dniu 12 listopada 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak powinna prawidłowo postąpić osoba, który uzyskała mandat radnego i jednocześnie została wybrana Prezydentem Miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać korekty dokumentów ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać nadgodziny, gdy pracownik miał zaplanowaną zmianę nocną z soboty na niedzielę, i z niedzieli na poniedziałek?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ustalić pobory za październik, jeśli pracownik miał nieobecność usprawiedliwioną bez prawa do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy należy dołączać zaświadczenie o niekorzystaniu przez dziecko z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy umowa o pracę na czas określony przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Która gmina jest właściwa do skierowania do starosty wniosku o zwrot prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od jakiej daty można przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od którego miesiąca przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jakim dniu pracownik wyczerpie prawo do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy budowa zbiornika do magazynowania piwa na terenie zakładu - browaru wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy czynność wykupu weksla wraz z odsetkami może być zwolniona od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dochód wypłacony z tytułu wykonania pracy należy potraktować jako utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dochód z tytułu umowy o pracę tymczasową należy traktować jako utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dokonać utraty renty z roku bazowego w kwocie odpowiadającej świadczeniu rentowemu przysługującemu na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne