Questions and answers

Czy naczelnik wydziału edukacji może nakazać dyrektorom szkół wypełnienie nowego SIO od 2013 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można odmówić wydania skierowania dziecka do szkoły specjalnej w przypadku braku miejsc?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy na pieczątce firmowej działu reklamacji można umieścić dane osobowe pracownika, który rozpatrzył reklamację?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy istnieje obowiązek przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do wszystkich szkół w zespole?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jaka jest aktualna podstawa prawna dotycząca zwolnienia ucznia z drugiego języka obcego w szkole ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy zajęcia wychowania fizycznego w klasach I-III szkoły podstawowej można powierzyć nauczycielowi w-f?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie z prac dorywczych uwzględnia się przy obliczaniu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, gdy w pliku skompresowanym otrzymał od wykonawcy ofertę, zapisaną w dwóch formach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Po jakim kursie rozliczyć sprzedaż walut obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak pokazać w bilansie spółki pokazać agio?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Co to jest łóżko zabiegowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Jak ustalić sieć przedszkoli na terenie gminy, która nie podjęła jeszcze żadnej uchwały w tej sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy przysługuje dodatek mieszkaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Ile razy można powierzyć stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką wysokość czynszu należy przyjąć przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Od którego miesiąca zmienić wysokość zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest, by na dzień 31 marca sporządzić sam bilans, RZiS oraz obrotówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Na jakim koncie ująć palety własne i obce, które służą do wykonywania usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy w ramach obowiązków nocnej i świątecznej opieki mieści się wykonywanie iniekcji domięśniowej u dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Tymiński Radosław | Nieaktualne

Czy można usytuować budynek mieszkalny 4 m od istniejącego budynku gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego w administracji należy skierować do ukaranego upomnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy spółka z o.o., która składa sprawozdanie uproszczone, musi powiadomić o tym fakcie urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu w obu zakładach pracy przysługuje podwójna odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Od kiedy wydać decyzję w sprawie odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. powinna zapłacić PCC od akcji zakupionych od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcję zakupu towaru od firmy niemieckiej i odsprzedaż towaru firmie z Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy nadal przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy będzie miało zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przedstawiciel związku zawodowego opiniujący projekty aktów prawnych musi założyć skrzynkę e-PUAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Kiedy ustala się wartość dodatnią firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy pacjentowi zagranicznego szpitala przysługuje transport z lotniska do polskiej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Co można zrobić, jeśli rodzice nie szczepią dziecka pomimo obowiązku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy przychodem będzie tylko kwota umorzonej pożyczki, czy kwota pożyczki wraz z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy powinniśmy obciążyć spółkę opłatą za poręczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto może dokonać wymeldowania za osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jakie przepisy stosować do finansowania dłużnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób dołączyć do akt osobowych dokument opatrzony podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ustalić wymiar godzin nadliczbowych dla pracownika kończącego pracę w trakcie okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Z jakich przyczyn można przekroczyć limit 33 miesięcy dotyczący umowy o pracę zawartej z cudzoziemcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne