Questions and answers

Czy zmiana technologi wykonania robót budowlanych wymaga zawarcia aneksu do umowy o zamówienie publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy żona nowo powołanego starosty powiatowego może pełnić funkcję dyrektora zespołu szkół ponadgimnazjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Do jakiego kodu wody należy zakwalifikować pobór wody na potrzeby pojenia bydła mlecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Ile należy zapłacić pracownikowi za 5 dni zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaką dokumentację należy sporządzić dla przyrządów nie będących maszynami?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługę wykonania projektu doradczego dla firmy spoza Polski i posiadającej VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usług organizowania zajęć dla dzieci, które mają na celu wspomaganie ich rozwoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakich formalności dokonać w związku z rezygnacją z prowadzenia działalności mieszanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe powoduje użyczenie towaru unijnemu kontrahentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakiemu ustawodawstwu podlega osoba wykonująca pracę najemną w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie uprawnienia ma położna będąca członkiem zespołu badawczego w badaniu klinicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jakie zasady wynagradzania należy wprowadzić w szkole niepublicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń dochodzonych z tytułu dyskryminacji przy procesie rekrutacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi, który z dniem 1 września objął stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jaki wymiar wynagrodzenia obowiązuje nauczyciela, który realizuje zatrudnienie zarówno w szkole jak i przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy interpretować przepis art. 7 pkt 1, 9, 13 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jak należy postąpić z nierozliczonymi zaliczkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak podatkowo rozliczać umowę zawartą z zagranicznym zleceniodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinna wyglądać faktura wystawiona za usługi transportowe na rzecz kontrahentów z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo przygotować harmonogram pielęgniarki zatrudnionej w systemie równoważnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak prawidłowo rozdysponować pieniądze na podwyżki dla pielęgniarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozpoznać nabycie usługi montażu mechanicznego i elektrycznego przenośników wykonanego w Malezji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak skutecznie udowodnić, że zakład nie emituje hałasu przekraczającego ustalone normy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak w obecnej ustawie Prawo wodne zdefiniowane jest wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Kiedy wystawić fakturę końcową, jeśli w czerwcu wpłacono zaliczkę, a usługa została wykonana w październiku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na kogo powinna zostać wydana decyzja w sprawie zmiany stanu wody na gruncie - na dewelopera czy obecnego właściciela działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Po jakim kursie ma być wycenione zobowiązanie wobec wspólników z tytułu wypłaty dywidendy za 2017 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Przez ile miesięcy należy podzielić dochód z tytułu uzyskania renty rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakiej wysokości można dokonać zajęcia alimentacyjnego pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jakim okresie czasu było można wycinać drzewa bez zezwolenia w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób można wyegzekwować wniesione przez gminę opłaty z masy spadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Co należy zbadać w oleju z transformatora, aby sprawdzić obecność związków PCB?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Co zrobić ze środkami na podwyżki pielęgniarek przebywających na zwolnieniach lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy administracyjni pracownicy SPZOZ muszą być obecni w pracy 12 listopada 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy dla wyliczenia środków na uczniów oddziałów integracyjnych można przyjąć dodatkowe wydatki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy dochody uzyskane z pracy na terenie USA podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy doradztwo zawodowe obejmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy dyrektor, który został radnym może objąć stanowisko wicedyrektora i pełnić funkcję radnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dyrektor może skierować nauczyciela przebywającego na urlopie uzupełniającym na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może nie zgodzić się na pójście nauczyciela na urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może wręczyć nauczycielce będącej na urlopie dla poratowania zdrowia wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zabronić umieszczenia statutu szkoły na stronie internetowej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy działki, które gmina planuje nabyć nieodpłatnie od PKP mogą wchodzić w skład terenów zamkniętych objętych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy istnieje definicja legalna garażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy jest podstawa do odmowy skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy konieczne jest wyrównanie płacy asystentki stomatologa, jeśli w 2017 r. zarabiała 3000 zł brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy możliwe jest zwolnienie z odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy można bibliotekarza wezwać do szkoły w celu przekazania odpowiedzialności za zbiory biblioteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można zatrudnić osobę z Ukrainy, ubiegającą się o pobyt, która nie otrzymała jeszcze stempla w paszporcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy na budowę reklamy wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy należy się dodatkowy urlop dla pracowników socjalnych przy zmianie zakładu pracy, stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy należy wszcząć postępowanie w sprawie zmiany decyzji dotyczącej zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi można udzielić urlopu uzupełniającego w dni wolne od zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel pracujący w dwóch szkołach powinien otrzymać odprawę w związku z likwidacją gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy nauczyciel za pracę w święto powinien otrzymać dzień wolny czy dodatkowe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne