Questions and answers

Czy usługa sprzątania zafakturowana przez hotel daje prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wdowa może rozliczyć ulgi nieżyjącego męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w drugim wezwaniu zamieszczamy dwie zaległe raty nienależnie pobranego zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy w przypadku wytwarzania odpadów konieczne jest ustanawianie wysokości zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w regulaminie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli należy ustalić maksymalną wysokość przyznanej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w rocznej informacji o stanie mienia gminy należy wykazywać księgozbiór biblioteczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy wydać decyzję o przedłużeniu zasiłku pielęgnacyjnego osobie, która przebywa w areszcie śledczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy z akt sprawy KDR należy usunąć kserokopie dowodów osobistych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy za pracownika może podpisać umowę o pracę osoba przez niego upoważniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy z przekazaniem makulatury musi wiązać się wystawienie faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Do której grupy zaliczyć żagiel przeciwsłoneczny z solarnym oświetleniem LED?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Do których osób wiekowo stosować art. 3 pkt 21 lit. b u.ś.r., a do których art. 3 pkt 21 lit. e u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Dokumentację z jakiego okresu (głównie w formie papierowej) powinna przejąć jednostka A OPS wraz z bazą danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż obrazów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak definiujemy pojęcie mikroprzedsiębiorcy na potrzeby PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jakimi stawkami ryczałtu należy opodatkować usługi szkoleniowe i doradcze wymienione w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak można obniżyć wynagrodzenie dla pracownika obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak należy rozumieć wielkość wskaźnika Ep?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak podmiot leczniczy może zagwarantować sobie udzielanie świadczeń przez wskazanego imiennie lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak powinien postąpić podatnik z fakturami błędnie oznaczonymi adnotacją "metoda kasowa"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak prawidłowo oznaczyć rozpoznanie choroby na e-skierowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak prawidłowo oznaczyć transakcję kontrolowaną w zakresie dystrybucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczać usługi świadczone przez kontrahenta z Czech związane ze sprzedażą wysyłkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć nieprawidłowe wypłaty po śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak spółka powinna zaksięgować rachunek do umowy zlecenia i składki ZUS w przypadku kontraktu menadżerskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak udokumentować sprzedaż przez gminę kotła grzejnego na złom?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak ustalić podmiot, z którym przeprowadzona jest transakcja handlowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak w księgach rachunkowych szkoły należy ująć nieodpłatnie otrzymane od gminy środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak właściwie ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak w polskim zeznaniu podatkowym wykazać emeryturę z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zakwalifikować pellet powstały ze zmieszania węgla, biomasy, mazutu i odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Kogo zgłosić jako beneficjenta rzeczywistego spółki której jedynym wspólnikiem jest niemiecka spółka?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Krudysz Marcin | Nieaktualne

Które z nieobecności i o jaki okres przedłużają okres nabycia prawa do urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Na czym polega składowanie selektywne na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Na jakich zasadach pracownik może używać służbowego roweru?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakim koncie należy zaewidencjonować zwaloryzowaną kwotę kaucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakiej odległości od drogi gminnej nieutwardzonej osiedlowej można postawić ogrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

W jaki sposób ustalić koszty przy połączeniu spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym kraju opodatkować przychód z tytułu umorzenia długu obywatelowi Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach wydatki związane z zaniechaną inwestycją?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czego dotyczą sankcje w postaci niezaliczenia do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy audytor zewnętrzny może podpisać umowę z jednostką samorządową za pośrednictwem profilu zaufanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne